Xử lý nghiêm việc khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài

Xử lý nghiêm việc khai thác thủy sản vi phạm vùng biển nước ngoài