Người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

Người được hưởng thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc