Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích

Truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích