Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

14/07/2020 - 19:05

BDK - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạnh Phú vừa phát động phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống Mặt trận giai đoạn 2020 - 2025.

Thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung trọng tâm.

Thi đua xây dựng nông thôn mới là một trong những nội dung trọng tâm.

Nội dung chính là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng, mở rộng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do MTTQ chủ trì thực hiện, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức hưởng ứng phong trào thi đua “Đồng khởi mới”.

Tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, thực hiện các chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Tin, ảnh: Văn Minh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN