Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

24/02/2020 - 14:19

BDK - Năm 2020 là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm tiến hành đại hội Đảng các cấp và hoạch định đường lối phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, nên nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề. Bên cạnh những thuận lợi, tỉnh vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là tình hình biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, dịch bệnh; sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, giá cả và thị trường tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh không ổn định...

Khen thưởng các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách. Ảnh: Hữu Hiệp

Khen thưởng các cá nhân, tập thể trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách. Ảnh: Hữu Hiệp

Để khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, phấn đấu nỗ lực thực hiện tốt phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” của Chính phủ; hoàn thành 6 nhiệm vụ trọng tâm với tinh thần “Bứt phá về đích” của Tỉnh ủy và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 21 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố tập trung tổ chức triển khai thực hiện và phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Việc phát động phong trào thi đua phải bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, từng đơn vị. Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức quán triệt sâu sắc và khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2020 và cả nhiệm kỳ với tinh thần của năm “Bứt phá về đích”,“đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 359 của Tỉnh ủy và các cơ chế, chính sách phát triển, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Khuyến khích tập trung, tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chăn nuôi tập trung gắn với chế biến và thị trường tiêu thụ, kết hợp nông nghiệp với phát triển du lịch. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Rà soát, điều chỉnh và bổ sung quy hoạch nông thôn mới ở các xã; gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị, khu dân cư tập trung; khuyến khích phát triển các nghề mới phù hợp với điều kiện địa phương theo chủ trương “Mỗi xã một sản phẩm”. Thực hiện xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đúng thực chất. Kiểm tra nâng chất các tiêu chí ở các xã đã được công nhận. Tiếp tục tổ chức triển khai sâu rộng phong trào “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”.

 Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung triển khai dự án Khu công nghiệp Phú Thuận, các dự án điện gió, điện mặt trời… nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả, mở rộng quy mô sản xuất và triển khai đầu tư các dự án mới tại tỉnh.

Tăng cường kiểm tra, quản lý thu, đôn đốc thu nợ thuế, tổ chức thu sát đúng với thực tế phát sinh; mở rộng dịch vụ nộp thuế điện tử; triển khai kế hoạch chống thất thu thuế đối với lĩnh vực thuộc diện rủi ro cao. Thực hiện việc công khai thông tin doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Luật Quản lý thuế. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí.

 Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, tiếp tục triển khai “Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở”; chăm lo chu đáo cho các đối tượng chính sách, người có công, nâng cao năng lực phát triển sinh kế và chuyển đổi hộ nghèo, hộ cận nghèo trong việc phát triển sinh kế.

Công trình giao thông do Nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn xã Mỹ Thạnh An (TP. Bến Tre). Ảnh: H.quốc

Công trình giao thông do Nhà nước và nhân dân cùng làm trên địa bàn xã Mỹ Thạnh An (TP. Bến Tre). Ảnh: H.quốc

Tập trung triển khai các công trình, dự án, ấn phẩm chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi, 90 năm thành lập Đảng, chào mừng Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020.

Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, bảo tồn và phát huy các công trình di tích lịch sử văn hóa. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới và xã nông thôn mới.

Lãnh đạo giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kéo giảm phạm pháp hình sự, tệ nạn, tai nạn xã hội, khiếu nại, tố cáo, nhất là tai nạn giao thông đường bộ.

Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp. Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; củng cố, kiện toàn bộ máy và nhân sự làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị luôn đảm bảo tính ổn định. Tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước các cấp.

Tổ chức sắp xếp và nâng cao chất lượng hoạt động cụm, khối thi đua từ tỉnh đến cơ sở; tích cực chia sẻ kinh nghiệm, mô hình giải pháp thiết thực trong hoạt động cụm, khối. Tổ chức xét khen thưởng phải kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo tôn vinh, khen thưởng được chính xác, có tác dụng nêu gương, giáo dục và có sức lan tỏa trong từng cơ quan, đơn vị và cộng đồng xã hội. Khen thưởng cho công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp phải đạt 70% trở lên đối với hình thức khen thưởng cấp tỉnh; đạt 25% trở lên đối với hình thức khen thưởng từ bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chú trọng và tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. Mỗi đơn vị, địa phương tổ chức xây dựng, bồi dưỡng các mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng ở đơn vị, địa phương. Đồng thời bồi dưỡng, chọn lọc những mô hình mới, điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc giới thiệu về tỉnh biểu dương, tôn vinh, nhân rộng toàn tỉnh.

Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức xã hội - nghề nghiệp phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng và thực hiện phong trào thi đua do các đoàn thể phát động đạt hiệu quả thiết thực, để phong trào thi đua yêu nước thực sự là phong trào hành động cách mạng của quần chúng, góp phần thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh trong năm 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Các cụm, khối thi đua, Hội đồng thi đua, khen thưởng các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên tinh thần cụ thể hóa những nội dung của Chỉ thị số 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”. Tổ chức kiểm tra, sơ kết, tổng kết và tuyên dương, khen thưởng kịp thời để động viên các nhân tố mới, những tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của các đối tượng tham gia thi đua; báo cáo định kỳ tiến độ thực hiện và kết quả của phong trào thi đua theo quy định về UBND tỉnh.

Các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thi đua yêu nước, duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục, tích cực đưa tin, bài về tư tưởng của Bác Hồ về thi đua ái quốc; những thành quả đạt được qua các phong trào thi đua. Dành nhiều thời lượng đưa tin, phát hình để biểu dương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến và nhân tố mới.

Hữu Hiệp

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN