Phát huy nội lực để đưa Châu Thành tiến xa

10/07/2020 - 07:04

BDK - Phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có cùng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Châu Thành có sự chuyển biến về mọi mặt. Kinh tế tăng trưởng ổn định. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, việc phát huy dân chủ trong nội bộ và xã hội được tăng cường, góp phần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Nhựt cho biết:

Thi công nâng cấp, mở rộng đường 173 đoạn Châu Thành. Ảnh: Hữu Hiệp

Thi công nâng cấp, mở rộng đường 173 đoạn Châu Thành. Ảnh: Hữu Hiệp

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân huyện Châu Thành thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 9,27%. Quy mô kinh tế đến năm 2020 tăng 1,92 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt trên 62 triệu đồng, tăng 1,8 lần so với năm 2015.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 12.783 tỷ đồng, tăng 1,8 lần so với giai đoạn trước. Tổng giá trị sản xuất nông nghiệp (giá so sánh năm 2010) giai đoạn 2016 - 2020 ước thực hiện đạt 12.664 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 3,05%/năm. Đến năm 2020, ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt 18.447 tỷ đồng (giá so sánh năm 2010), chiếm tỷ trọng khoảng 51,52% giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 10,71%/năm và ước đạt 3.884 tỷ đồng (năm 2020).

Phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM) và xây dựng đô thị văn minh đạt một số kết quả. Đến hết năm 2020, huyện có 7 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn NTM, trung bình 14,8 tiêu chí (TC); 4 TC cơ bản (TC số 2, 10, 17, 19) đạt khá so với NQ đề ra.

Cùng với phát triển kinh tế, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; thực hiện cải cách hành chính chặt chẽ, đi vào chiều sâu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục và đào tạo, dạy nghề, giải quyết việc làm; chăm sóc sức khỏe; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Quốc phòng, an ninh được bảo đảm.

Những kinh nghiệm được rút ra qua một nhiệm kỳ là gì, thưa Bí thư Huyện ủy?

Có được kết quả này, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Châu Thành đã đoàn kết thống nhất và phát huy dân chủ trong nội bộ Đảng, từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Kỷ cương, nêu gương trong lãnh đạo; sáng tạo và quyết liệt trong hành động là một trong những nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết. Huyện tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; phát huy tính chủ động, nhạy bén trong quản lý, điều hành của chính quyền; phối hợp kịp thời, đồng bộ giữa các cơ quan quản lý nhà nước với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội; tích cực đối thoại và xử lý kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh trong nội bộ và nhân dân.

Lãnh đạo phát triển kinh tế phải được tiến hành đồng bộ với giải quyết các vấn đề xã hội, quốc phòng, an ninh. Phải xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, lựa chọn đúng nội dung đột phá, có chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm; chỉ đạo quyết liệt và thường xuyên kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện. Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, bố trí cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, năng động, sáng tạo, có ý chí khát vọng, tâm huyết với công việc. Chú trọng cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương và kiểm tra, giám sát; động viên, khen thưởng kịp thời.

Hướng đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Huyện xác định mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát huy truyền thống năng động, sáng tạo và sức mạnh của hệ thống chính trị cùng với ý chí, khát vọng phát triển của toàn dân; huy động, khai thác mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa công nghiệp và du lịch trở thành kinh tế quan trọng gắn với tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng tập trung quy mô lớn; đồng bộ phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM năm 2025, hình thành trung tâm công nghiệp - du lịch và đô thị xanh năm 2030”.

Cùng phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, huyện chọn cho mình 3 khâu đột phá gồm: Xây dựng huyện Châu Thành đạt chuẩn huyện NTM; huy động mọi nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là nâng cao năng lực và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức và tin học hóa trong quản lý điều hành công vụ.

Để đột phá thành công, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì?

Để thực hiện thành công mục tiêu đề ra, huyện sẽ tập trung giải pháp cho từng lĩnh vực cụ thể. Trong đó có lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chặt chẽ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phát huy hiệu quả hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng.

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được huyện quan tâm thực hiện. Ảnh: Phạm Tuyết

Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị luôn được huyện quan tâm thực hiện. Ảnh: Phạm Tuyết

Triển khai hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu nông nghiệp, nâng cao chuỗi giá trị và khả năng cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp gắn với xây dựng thành công huyện NTM. Phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để đạt mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh. Tăng cường khả năng cân đối ngân sách, phấn đấu tăng thu theo phân cấp trên địa bàn huyện hàng năm 12%/năm. Phấn đấu tổng vốn huy động đầu tư toàn xã hội trên địa bàn huyện đạt 25.600 tỷ đồng. Tập trung đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; nâng cao chất lượng ứng dụng khoa học - công nghệ. Lãnh đạo đảm bảo quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật và triển khai hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, lãng phí.

Xin cảm ơn Bí thư Huyện ủy!

“Kinh tế Châu Thành đang trên đà tăng trưởng, chính trị, xã hội ổn định, lòng tin và khát vọng vươn lên của người dân là một trong những tiền đề, là bệ phóng vững chắc để huyện “bứt phá” cho nhiệm kỳ 2020 - 2025”.

(Bí thư Huyện ủy Châu Thành Trương Minh Nhựt)

Phạm Tuyết (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN