Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị:

Phát huy tính nêu gương và tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên

10/08/2018 - 07:15

Qua kết quả giám sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ở một số địa phương và khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương mới đây tại xã An Phước, huyện Châu Thành cho rằng, còn lúng túng trong việc sinh hoạt chuyên đề 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; một bộ phận cán bộ, đảng viên chỉ nhận diện được những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, còn chưa nhận diện được suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cũng như lúng túng trong đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách của Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, tổ đảng và của mỗi cá nhân.

Cán bộ xã Thuận Điền (Giồng Trôm) phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy về củng cố, nâng chất công tác xây dựng Đảng.  Ảnh: H.Hiệp

Cán bộ xã Thuận Điền (Giồng Trôm) phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh ủy về củng cố, nâng chất công tác xây dựng Đảng.  Ảnh: H.Hiệp

Theo nhận định của đoàn khảo sát, hạn chế này trước hết là do cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và của cá nhân cán bộ, đảng viên chưa quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các ban đảng tỉnh.

Còn nhiều đảng viên bị xử lý kỷ luật

Triển khai quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy trực tiếp lãnh đạo tổ chức quán triệt rất kỹ, các hướng dẫn thực hiện rất cụ thể. Tỉnh ủy cũng chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy in nội dung 27 biểu hiện suy thoái phát cho từng đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát, cấp ủy nào cũng có đầy đủ chương trình, kế hoạch và mỗi cán bộ, đảng viên đều có bản cam kết, đăng ký thực hiện, vậy sao lại là lúng túng, sao là không nhận diện được suy thoái. Vấn đề còn lại phải chăng là khâu tổ chức thực hiện ở từng cấp, từng ngành, từng đơn vị và mỗi cá nhân. Trước hết là trách nhiệm của tập thể cấp ủy và trực tiếp là bí thư cấp ủy và mỗi đảng viên đều phải có trách nhiệm tự nghiên cứu học tập, vận dụng thực hiện để hoàn thiện bản thân mình hơn.

Qua hơn 2 năm thực hiện, mặc dù đạt được những kết quả bước đầu nhưng chưa được như mong muốn của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đó là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, biểu hiện như: lười và chưa nghiêm túc trong học tập lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng; không chấp hành nghiêm các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, sa sút ý chí chiến đấu, chưa gương mẫu trong công tác, thiếu trách nhiệm, làm việc kém hiệu quả, chưa làm tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa tự giác trong tự phê bình và phê bình, còn nể nang, né tránh, ngại va chạm; nói nhiều làm ít… Những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống như: vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ; quan liêu, không sâu sát cơ sở, không nắm chắc tình hình địa phương; thờ ơ, vô cảm trước những bức xúc và nguyện vọng chính đáng của dân; gây thất thoát tài chính, phí phạm thời gian công tác, tham gia vào tệ nạn xã hội… dẫn đến còn nhiều đảng viên bị xử lý kỷ luật, trong đó có nhiều đồng chí là cấp ủy viên cấp huyện và cơ sở. Trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chưa có nhiều mô hình, gương điển hình tập thể, cá nhân thật thuyết phục… và các hạn chế như Ban Tổ chức Trung ương đã nêu.

Cần phát huy vai trò nêu gương

Nguyên nhân chính của những nguyên nhân vẫn là cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy của từng địa phương, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra đôn đốc trong thực hiện. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, cần có sự quan tâm của cấp ủy và chỉ đạo quyết liệt của bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trước hết, các cấp ủy tiếp tục tập trung quán triệt thực hiện nghiêm Công văn số 814-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Nghị quyết số
02-NQ/TU của Tỉnh ủy, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tư tưởng tiến công, tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong tổ chức thực hiện.

Hệ thống chính quyền các cấp triển khai và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp. Đưa nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 vào sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trở thành nhiệm vụ thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cụ thể, hàng tháng, trên cơ sở báo cáo của các tổ đảng, cấp ủy căn cứ vào 27 biểu hiện suy thoái để soi rọi tình hình nội bộ cơ quan xem có nội dung nào còn hạn chế (bộ phận nào, cá nhân nào) đưa ra cuộc họp chi bộ thảo luận, bàn bạc tìm giải pháp khắc phục; nội dung nào thực hiện tốt cần tiếp tục phát huy; hoặc biểu hiện suy thoái nào đảng viên còn mơ hồ chưa nhận diện rõ thì tiếp tục quán triệt để đảng viên nhận diện đầy đủ hơn, tránh không vi phạm.

Trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thì kiểm điểm xem tập thể, cá nhân nào thực hiện tốt thì bình bầu, biểu dương làm cơ sở để cuối năm bình bầu, khen thưởng; tập thể, cá nhân nào còn hạn chế thì phê bình, nhắc nhở để thực hiện tốt hơn. Thực hiện thường xuyên như vậy chắc chắn sẽ ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từng cán bộ, đảng viên sẽ học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tốt hơn. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu các cấp trong thực hiện phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”, quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong từng cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kịp thời phát hiện, nhân rộng, biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến, những tổ chức đảng, đảng viên có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện; chú trọng biểu dương, khen thưởng những việc làm nhỏ, bình dị, gần gũi với quần chúng nhân dân.

Chúng ta không thiếu những văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, vấn đề còn lại là khâu vận dụng tổ chức thực hiện sao cho phù hợp, sáng tạo và hiệu quả. Trong đó, tính nêu gương và tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên là vấn đề quyết định.

Triều An

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN