Phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước

13/10/2019 - 20:02

Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2018 có nhiều quy định mới, trong đó có nội dung về PCTN trong doanh nghiệp và tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Đây là một nội dung mới được quy định tại Chương VI của luật, nhằm nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong PCTN.

Luật PCTN quy định về xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. Trong đó, Điều 78 của luật quy định cụ thể: “Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, quy tắc đạo đức kinh doanh là chuẩn mực ứng xử phù hợp với đặc thù chuyên môn, nghề nghiệp của người hành nghề, người hoạt động kinh doanh nhằm bảo đảm liêm chính trong hành nghề, kinh doanh”.

Luật quy định, khuyến khích doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, căn cứ vào quy định của luật này và luật khác có liên quan, ban hành quy tắc đạo đức kinh doanh, quy tắc đạo đức nghề nghiệp đối với người lao động, thành viên, hội viên của mình.

Luật PCTN năm 2018 quy định về xây dựng quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa tham nhũng. Theo đó, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác ban hành, thực hiện quy tắc ứng xử, cơ chế kiểm soát nội bộ nhằm phòng ngừa xung đột lợi ích, ngăn chặn hành vi tham nhũng và xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng. Hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề có trách nhiệm tổ chức, động viên, khuyến khích thành viên, hội viên xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, không tham nhũng; giám sát việc chấp hành pháp luật về PCTN của thành viên, hội viên, tích cực tham gia vào việc hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Mặt khác, Luật PCTN năm 2018 cũng quy định các biện pháp PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Trong đó, luật quy định về thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. 

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN