Quan điểm sáng tạo trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về quy luật ra đời của Đảng

03/12/2010 - 07:54

Hồ Chí Minh khẳng định: “Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới sự thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương vào đầu năm 1930”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã sáng lập, xây dựng và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam thành một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam, lãnh đạo nhân dân, lèo lái con thuyền cách mạng vượt qua mọi thác ghềnh đi đến bến bờ độc lập. Hồ Chí Minh đã dành cả cuộc đời mình cho mục tiêu giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; cho độc lập tự do, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.
Để biến mục tiêu thành hiện thực, ngay từ những ngày đầu hoạt động cách mạng, Hồ Chí Minh quan tâm hàng đầu về mặt tổ chức là sớm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng được hình thành và phát triển càng ngày càng hoàn thiện hơn, sâu sắc hơn theo tiến trình đi lên của cách mạng qua các thời kỳ gắn liền với thực tiễn đời sống của Đảng. Đó chính là kết quả của quá trình vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về Đảng và xây dựng Đảng phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể ở Việt Nam.
Nét sáng tạo độc đáo nhất là quy luật hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản.
Xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của nước Nga và châu Âu, khi bàn về sự ra đời của Đảng Cộng sản, Lênin đã xác định Đảng Cộng sản là kết quả của sự kết hợp hai yếu tố: chủ nghĩa Mác (sau này là chủ nghĩa Mác - Lênin) và phong trào công nhân. Lênin cho rằng: Bản thân phong trào công nhân có phát triển mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa, nhưng không có chủ nghĩa Mác soi sáng thì giai cấp công nhân cũng không thể nào phát triển lên được trình độ tự giác, không thể ý thức được sứ mệnh lịch sử của mình; đồng thời chủ nghĩa Mác không thể mang trong mình bản chất cách mạng và khoa học nếu nó không đi vào phong trào công nhân, phong trào công nhân trở thành “cái cốt vật chất” cho chủ nghĩa Mác, làm cho chủ nghĩa Mác luôn có sức sống mạnh mẽ.
Đến Hồ Chí Minh, trên cơ sở thừa nhận và đánh giá cao hai yếu tố chủ nghĩa Mác - Lênin, phong trào công nhân, Người còn đề cập thêm yếu tố thứ ba khi nói về quy luật hình thành Đảng Cộng sản Việt Nam - đó là phong trào yêu nước.
Từ nhận thức đúng đắn về chủ nghĩa Mác, Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Dù sao thì cũng không thể cấm bổ sung cơ sở lịch sử của chủ nghĩa Mác bằng cách đưa thêm vào đó những tư liệu mà Mác ở thời mình không thể có được”. Sự sáng tạo của Hồ Chí Minh đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển lý luận và thực tiễn quy luật ra đời của Đảng Cộng sản ở một nước nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, thuộc địa nửa phong kiến. Việc đưa phong trào yêu nước Việt Nam làm yếu tố thứ ba trong quy luật ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự sáng tạo lớn trong việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa cái chung và cái đặc thù.
Hồ Chí Minh đánh giá rất cao phong trào yêu nước. Phong trào yêu nước ở Việt Nam có từ rất sớm và kết tinh thành chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đã trở thành giá trị đạo đức tốt đẹp nhất trong cộng đồng dân tộc, là giá trị tinh thần trường tồn trong lịch sử của dân tộc. Phong trào yêu nước đã trở thành dòng văn hóa chủ lưu của cộng đồng người Việt Nam, yêu nước gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội. Ở Việt Nam, phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân. Khi giai cấp công nhân ra đời và có phong trào đấu tranh thì phong trào yêu nước không bài xích, không đối lập mà kết hợp ngay với phong trào công nhân.
Sự nổi bật của quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với các phong trào cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam và phong trào yêu nước là đã làm chuyển hóa những người yêu nước thành người cộng sản. Trong quá trình kết hợp đó, Hồ Chí Minh đã phát hiện sự thống nhất biện chứng giữa vấn đề giai cấp và vấn đề dân tộc, đã đặt vị trí quan trọng của vấn đề dân tộc trong cách mạng vô sản. Chính vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành Đảng của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, đồng thời cũng là Đảng của cả dân tộc Việt Nam - một Đảng mang bản chất giai cấp công nhân, nhưng có tính chất quần chúng rộng rãi, tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho Đảng ta kho tàng lý luận không những lúc bấy giờ mà cho đến ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị. Đặc biệt là trong thời điểm toàn Đảng, toàn dân đang đẩy mạnh Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” thì hơn bao giờ hết, việc nghiên cứu những quan điểm vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng càng có ý nghĩa quan trọng. Đối với Hồ Chí Minh, chủ nghĩa Mác - Lênin cũng giống như “chiếc cẩm nang thần kỳ”; hơn tác dụng của chiếc cẩm nang thần kỳ, chủ nghĩa Mác - Lênin còn là “mặt trời soi sáng” con đường chúng ta đi tới thắng lợi cuối cùng, đi tới chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Nguyễn Thị Nga

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN