Quan tâm kết nạp và giải ngạch lực lượng dân quân tự vệ

19/04/2019 - 07:37

BDK - Công tác tuyển chọn, tổ chức ra quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) và quyết định công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV là nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan quân sự các cấp tham mưu cho cấp ủy, UBND cùng cấp triển khai tổ chức thực hiện kết nạp, giải ngạch chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm tính công khai, dân chủ trong tổ chức xây dựng lực lượng DQTV ở cơ sở.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện 2019. Ảnh: Đặng Thạch

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia duyệt đội ngũ trong lễ ra quân huấn luyện 2019. Ảnh: Đặng Thạch

DQTV đạt 1,66% dân số

Những năm qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng DQTV có số lượng hợp lý, quy mô biên chế theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng, Quân khu, chất lượng tổng hợp được nâng lên; chú trọng xây dựng DQTV biển, dân quân thường trực. Đối tượng tham gia vào lực lượng DQTV ở cơ sở được các địa phương ưu tiên tuyển chọn những đảng viên, đoàn viên, công dân có độ tuổi từ thấp đến cao, có sức khỏe và trình độ học vấn từ cao xuống thấp nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, huấn luyện và hoạt động của lực lượng DQTV.

Công tác bảo đảm chế độ, chính sách cho xây dựng, huấn luyện, hoạt động DQTV được các địa phương quan tâm đúng mức, tạo động lực cho DQTV yên tâm công tác. Đến nay, tổng số lực lượng DQTV toàn tỉnh đạt tỷ lệ 1,66% so với dân số, dự kiến năm 2019 đạt 1,67%. Trong đó, dân quân đạt 83,82%, tự vệ đạt 16,17%; chất lượng: đảng viên đạt 24,89% so với tổng số DQTV; đoàn viên đạt 70,07% so với tổng số DQTV; phục viên xuất ngũ đạt 5,49% so với tổng số DQTV; nữ đạt 1,16% so với tổng số DQTV; chi bộ quân sự đạt 164/164, chi bộ có cấp ủy đạt 162/164, chi đoàn quân sự đạt 164/164.

Xác định được vai trò to lớn của lực lượng DQTV, các cấp ủy, chính quyền ngoài việc sử dụng DQTV vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương mà còn phải phát huy vai trò của lực lượng DQTV vào trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương. Trong khu vực phòng thủ, xây dựng và tổ chức hoạt động bằng sức mạnh tổng hợp, do toàn dân tham gia, lực lượng vũ trang địa phương làm nòng cốt.

Kiện toàn lực lượng

DQTV là lực lượng quan trọng trong khu vực phòng thủ, nhằm phát huy sức mạnh tại chỗ để chủ động, đủ sức tự xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn; thực hiện phương châm “xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”. Quá trình xây dựng khu vực phòng thủ phải gắn với phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch. Xây dựng, củng cố quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên; lấy xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện làm nền tảng, gắn bó chặt chẽ liên hoàn với các thành phần thế trận khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh.

Các địa phương tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở. Cơ quan quân sự cấp huyện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp rà soát kiện toàn đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã, nhất là những đồng chí đã qua đào tạo cơ bản tại Trường Quân sự tỉnh, Quân khu, Bộ Quốc phòng, các đồng chí trung đội trưởng, tiểu đội trưởng là đảng viên, tạo tiền đề để các xã đạt tiêu chí 19.1 - xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng trong tiêu chí số 19 - quốc phòng và an ninh trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng DQTV ở khu vực trọng điểm về quốc phòng, an ninh, những địa bàn phức tạp, các xã xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Trong xây dựng DQTV, chú trọng số lượng hợp lý, tổ chức tinh gọn, trang bị vũ khí phù hợp; được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự toàn diện, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, thật sự là lực lượng tin cậy của cấp ủy và nhân dân địa phương.

Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN