Đoàn Ngọc Duy: Lính thợ điển hình tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác

Đoàn Ngọc Duy: Lính thợ điển hình tiêu biểu học tập và làm theo gương Bác