Tuyên truyền, vận động ngư dân khai thác thủy, hải sản an toàn, đúng pháp luật

Tuyên truyền, vận động ngư dân khai thác thủy, hải sản an toàn, đúng pháp luật