Phú Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Phú Sơn tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc