Ðảm bảo công tác kỹ thuật quân sự, quốc phòng địa phương

Ðảm bảo công tác kỹ thuật quân sự, quốc phòng địa phương