Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm

Phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm