Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác xây dựng cơ bản

Tư lệnh Quân khu kiểm tra công tác xây dựng cơ bản