Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025

Khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020-2025