ASEAN và Trung Quốc tăng cường hợp tác văn hóa, xã hội và kinh tế

ASEAN và Trung Quốc tăng cường hợp tác văn hóa, xã hội và kinh tế