Quy định liên quan đến cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

10/01/2019 - 22:17

Để hưởng chế độ ốm đau, người lao động (có tham gia bảo hiểm xã hội - BHXH) cần có các giấy: ra viện, chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do cơ sở khám chữa bệnh (KCB) cấp.

Theo đó, để đảm bảo quyền lợi BHXH của người lao động, cơ sở KCB phải sử dụng đúng mẫu giấy chứng nhận (GCN) đã được ban hành; trong đó, ghi đúng, đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong mẫu (nội dung hai liên phải như nhau); cấp GCN kịp thời, đúng ngày người lao động đến khám bệnh (hoặc chăm con ốm) hoặc ngay sau khi điều trị nội trú xong ra viện; ngày bắt đầu phải trùng với ngày người bệnh đến khám, không thực hiện cấp lùi ngày hoặc cấp trước ngày người lao động đến khám bệnh. Tuyệt đối không thực hiện cấp khống GCN. Cấp 1 GCN/1 lần khám. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên GCN nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

GCN phải có đầy đủ, đúng chữ ký và họ tên của người hành nghề làm việc tại cơ sở KCB; giám đốc hoặc phó giám đốc hoặc các trưởng khoa, phòng, trạm y tế của các cơ sở KCB đó đã được giám đốc phân công, ủy quyền ký thay (bằng văn bản) cần ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu pháp nhân đầy đủ (trừ trường hợp sử dụng chữ ký số) vào phần xác nhận của thủ trưởng theo mẫu quy định. Đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực trong việc cấp GCN.

Phần ký xác nhận của thủ trưởng đơn vị được ký và đóng dấu đồng thời cũng là người khám bệnh thì chỉ cần ký và đóng dấu ở phần xác nhận của thủ trưởng đơn vị và không phải ký tên ở phần người hành nghề KCB nhưng vẫn phải ghi ngày, tháng, năm cấp GCN.

Đối với trường hợp cấp GCN cho người lao động mắc bệnh cần chữa trị bệnh dài ngày đề nghị y, bác sĩ KCB phải ghi đầy đủ tên bệnh và mã bệnh dài ngày theo đúng danh mục ban hành của Bộ Y tế. Khi các cơ sở KCB thực hiện cấp lại mẫu GCN (kể cả các loại giấy tờ khác liên quan cần thiết nêu trên) phải đóng dấu “Cấp lại”; trường hợp có sửa đổi, bổ sung nội dung thì phải đóng dấu treo của cơ sở KCB (dấu đã đăng ký với cơ quan BHXH) tại phần nội dung bổ sung, sửa đổi.

Cơ quan BHXH sẽ từ chối giải quyết trong trường hợp các cơ sở KCB cấp GCN và các loại giấy tờ làm căn cứ để cơ quan BHXH thanh toán chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động không đúng quy định, cơ sở KCB nơi đã cấp GCN phải chịu trách nhiệm trong việc bồi thường cho người lao động.

BHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN