Quyền được có tài sản riêng của người chưa thành niên

23/02/2020 - 22:15

BDK - Ông Nguyễn Văn Dậu (Châu Thành) có nhu cầu tư vấn: Tôi có người con trai (14 tuổi). Tôi muốn cho con tôi tài sản riêng có được không. Nếu được, ai sẽ quản lý tài sản này và con tôi có được quyền sử dụng tài sản hay không?

Thắc mắc của ông được luật sư Võ Tấn Thành (Đoàn Luật sư Bến Tre) tư vấn như sau:

- Theo quy định tại Khoản 2, Điều 73 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Mặt khác, tại Khoản 1, Điều 75 của luật này quy định con có quyền có tài sản riêng. Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con. Như vậy, việc ông tặng cho con tài sản hoàn toàn phù hợp theo quy định của pháp luật.

Việc quản lý tài sản của con chưa thành niên, mất năng lực hành vi dân sự được quy định tại Điều 76 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau:

Khoản 2 Điều 76: Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha, mẹ quản lý. Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con, tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha, mẹ và con có thỏa thuận khác.

Khoản 3 Điều 76: Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật Dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật

Khoản 4, Điều 76: Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản con chưa thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

Việc sử dụng định đoạt tài sản của con, được quy định tại Điều 77 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 như sau: 

“1 - Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

2 - Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

3 - Trong trường hợp con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự thì việc định đoạt tài sản riêng của con do người giám hộ thực hiện”.

Như vậy, việc sử dụng tài sản của con chỉ được đặt ra vì lợi ích của con; trường hợp bố mẹ tặng có thể thỏa thuận về việc ai là người quản lý trực tiếp.

H.Trâm (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN