Quyền và nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo

02/12/2018 - 20:03

Trên cơ sở kế thừa Luật Tố cáo năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 quy định người giải quyết tố cáo có các quyền sau đây: Yêu cầu người tố cáo đến làm việc, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo mà người tố cáo có được; Yêu cầu người bị tố cáo đến làm việc, giải trình về hành vi bị tố cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; Yêu cầu, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân khác cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo; Tiến hành các biện pháp cần thiết để xác minh, thu thập thông tin, tài liệu làm căn cứ để giải quyết tố cáo theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan; Áp dụng hoặc yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để ngăn chặn, chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; Xử lý kết luận nội dung tố cáo theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Về nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo, Luật Tố cáo năm 2018 quy định rõ hơn. Cụ thể, người giải quyết tố cáo có các nghĩa vụ: Bảo đảm khách quan, trung thực, đúng pháp luật trong việc giải quyết tố cáo; Áp dụng các biện pháp bảo vệ cần thiết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp bảo vệ người tố cáo; Không tiết lộ thông tin về việc giải quyết tố cáo; Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tố cáo khi chưa có kết luận nội dung tố cáo; Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giải quyết tố cáo; Bồi thường thiệt hại, bồi hoàn do hành vi giải quyết tố cáo trái pháp luật của mình gây ra.

Ngoài ra, luật còn quy định người giải quyết tố cáo còn có nghĩa vụ thông báo cho người tố cáo về việc thụ lý hoặc không thụ lý tố cáo, việc chuyển vụ việc tố cáo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo, kết luận nội dung tố cáo.

Người giải quyết tố cáo còn có nghĩa vụ phải thông báo cho người bị tố cáo về nội dung tố cáo, gia hạn giải quyết tố cáo, đình chỉ, tạm đình chỉ việc giải quyết tố cáo, tiếp tục giải quyết tố cáo; gửi kết luận nội dung tố cáo cho người bị tố cáo.

Với quy định mới bổ sung này, luật quy định rõ hơn nghĩa vụ của người giải quyết tố cáo, nhằm đảm bảo tính khách quan, đảm bảo trình tự giải quyết tố cáo đúng thời hạn pháp luật quy định và bảo quyền của người bị tố cáo.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN