Rèn luyện bản lĩnh chính trị quân nhân

17/01/2020 - 08:22

BDK - Bản lĩnh chính trị có vai trò đặc biệt quan trọng đối với kết quả hoạt động của đội ngũ sĩ quan trẻ trong lĩnh vực chính trị, quân sự và tham gia đấu tranh trên mặt trận chính trị tư tưởng.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia làm đường giao thông tại xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: Đặng Thạch

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham quan nhà truyền thống. Ảnh: Đặng Thạch

Giáo dục, rèn luyện

Sĩ quan trẻ trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh nhà chiếm hơn 35% quân số, là những người trực tiếp quản lý, giáo dục, huấn luyện cán bộ, hạ sĩ quan, chiến sĩ ở các đơn vị cơ sở (phân đội); là những người trực tiếp lãnh đạo, tổ chức chỉ huy bộ đội ở các phân đội thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, sản xuất, vận động quần chúng; chịu trách nhiệm trực tiếp việc xây dựng đơn vị, phân đội về mọi mặt; đồng thời là nguồn bổ sung, kế tục cho đội ngũ cán bộ lâu dài. Trên tinh thần đó, đội ngũ sĩ quan trẻ là những người đã, đang và sẽ góp phần quan trọng trong việc tạo nên sức mạnh chiến đấu của cơ quan, đơn vị.

Bản lĩnh chính trị của sĩ quan trẻ hiện nay thể hiện rõ nét tinh thần độc lập, chủ động, sáng tạo và sự nỗ lực cao độ nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, quân sự mà Đảng và quân đội giao cho người cán bộ phân đội trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, mọi thời cơ và nguy cơ của nước ta hiện nay; là quá trình xây dựng một quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thiện chiến trong đấu tranh chính trị, quân sự; là lực lượng chính trị hùng hậu, tin cậy của Đảng, nhân dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đấu tranh một cách kiên định, tỉnh táo, nhạy bén chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, âm mưu bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

Giáo dục, rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ sĩ quan trẻ LLVT tỉnh nhà thông qua các hoạt động thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị; tạo ra một môi trường lành mạnh trong cơ quan, đơn vị, thuận lợi cho sự rèn luyện, tiến bộ, trưởng thành của mọi quân nhân. Đồng thời, tạo ra sự phát triển tích cực trong nhiều hoạt động cơ bản của các đơn vị, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, đảm bảo cho LLVT luôn là lực lượng chính trị trung thành, lực lượng chiến đấu tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong thời kỳ mới, tác động tích cực đến ổn định chính trị, tư tưởng cũng như phẩm chất, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ.

Công tác chính trị tư tưởng

Hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị được tăng cường, đổi mới, củng cố vững chắc trận địa chính trị, tư tưởng của Đảng cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh bảo vệ sự nghiệp cách mạng, đường lối, quan điểm của Đảng. Đồng thời tạo niềm tin, mối quan hệ máu thịt quân - dân với phương châm “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, được nhân dân tin yêu, đùm bọc, chăm sóc, giúp đỡ, đó là cội nguồn sức mạnh của LLVT mà mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn trân trọng, giữ gìn, vun đắp bằng trách nhiệm, tình cảm của mình.

Quá trình rèn luyện, hình thành bản lĩnh chính trị của sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nói chung và sĩ quan trẻ nói riêng, là quá trình trực tiếp tham gia vào các hoạt động lý luận và thực tiễn nhằm thực hiện những nhiệm vụ chính trị, quân sự trên cương vị, chức trách được giao dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy, người chỉ huy và sự chỉ đạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp.

Để nâng cao bản lĩnh chính trị của sĩ quan trẻ LLVT trong giai đoạn hiện nay cần phải tiến hành các biện pháp đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực, ở mọi địa điểm, trong các cơ quan, đơn vị và ngoài xã hội. Tăng cường rèn luyện năng lực, kinh nghiệm hoạt động chính trị thực tiễn cho đội ngũ sĩ quan trẻ; dân chủ hóa đời sống chính trị tinh thần xã hội và quân đội, tạo môi trường chính trị cơ bản nâng cao bản lĩnh chính trị của sĩ quan trẻ hiện nay.

Võ Thanh Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN