Sở Công Thương phát động phong trào thi đua

05/11/2019 - 20:27

Hưởng ứng về phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp năm 2020 của tỉnh, Sở Công Thương vừa phát động phong trào thi đua, phát huy sức mạnh tổng hợp, sự đóng góp của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong ngành. 

Theo đó, ngành phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu chính: giá trị sản xuất công nghiệp; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; kim ngạch xuất khẩu và những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của ngành. Đẩy mạnh triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại. Tích cực tham gia thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung, phối hợp, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4, số 7 và  số 17.8 tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tuyên truyền, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới và các phong trào thi đua chuyên đề thuộc lĩnh vực ngành.

C. Thương

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN