Sở Giao thông vận tải thực hiện tốt việc kiểm soát thủ tục hành chính

07/10/2018 - 20:15

Theo Kế hoạch 6013 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Sở Giao thông vận tải là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác kiểm soát TTHC của tỉnh.

Bà Trương Thị Huệ - Phó chánh Văn phòng, kiêm cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC Sở Giao thông vận tải cho biết: Sở đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi và giảm tối đa chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát TTHC cũng được tập trung thực hiện nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản lý ngành giao thông vận tải, kịp thời xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định TTHC; đồng thời, có ý kiến đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Năm 2018, trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải, UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện, đơn vị tiến hành rà soát, cập nhật trình UBND tỉnh công bố bổ sung 19 TTHC, sửa đổi 41 TTHC, thay thế 6 TTHC, bãi bỏ 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của sở. Bên cạnh đó, việc cập nhật, công khai TTHC cũng được đơn vị công bố, công khai đúng theo quy định trên Website của sở, trên cổng Thông tin điện tử của UBND tỉnh và tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.     

Ông Lê Văn Hoàng - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết: Để công tác kiểm soát TTHC, CCHC tiếp tục đạt được những kết quả cao trong thời gian tới, sở sẽ tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu; tăng cường cơ chế giám sát việc giải quyết TTHC thông qua ứng dụng công nghệ thông tin; đồng thời, đẩy mạnh hoạt động truyền thông đến người dân, tổ chức kịp thời nắm bắt các quy định về TTHC và giám sát việc giải quyết TTHC của cơ quan quản lý nhà nước.

Nguyễn Trung

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN