Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng kết 10 năm cải cách hành chính

25/05/2020 - 07:07

BDK - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2011 - 2020 và bàn giải pháp thực hiện tốt công tác này trong giai đoạn tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và định hướng nhiệm vụ CCHC trọng tâm giai đoạn 2021 - 2030 nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện công tác CCHC, nhận thức của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức (CC, VC), người lao động về công tác CCHC có sự chuyển biến rõ nét; diện mạo cơ quan, đơn vị, cơ cấu tổ chức bên trong có nhiều thay đổi hơn so với trước đây.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở NN&PTNT từng lúc ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ CCHC, định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác CCHC, khảo sát sự hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước. Sở luôn quan tâm bố trí CC, VC tham mưu, theo dõi công tác CCHC; CC, VC được phân công luôn có ý thức cao, nên công tác tham mưu ngày càng đi vào nền nếp, đạt chất lượng và hiệu quả hơn.

Công tác cải cách thể chế từng bước đi vào nền nếp. Chất lượng công tác tham mưu soạn thảo văn bản hành chính, văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng lên. Từ năm 2011 đến nay, sở đã tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành 47 văn bản quy phạm pháp luật (4 chỉ thị, 9 nghị quyết, 43 quyết định).

Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), các hoạt động rà soát quy định hành chính, TTHC, kiến nghị đơn giản hóa, sửa đổi, bổ sung, kiểm soát TTHC được quan tâm triển khai thực hiện. Trong 10 năm qua, sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 92 quyết định công bố TTHC (cấp tỉnh 66, cấp huyện 15, cấp xã 11). Qua đó từng bước đồng bộ hóa danh mục TTHC của ngành và danh mục TTHC của Bộ công bố. Sở cũng đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử, giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo đúng quy định.

Sở NN&PTNT là một sở lớn, đa ngành, đa lĩnh vực nên việc sắp xếp tổ chức bộ máy của đơn vị được đặt lên hàng đầu. Sau nhiều lần tổ chức, bố trí, sắp xếp lại, đến nay, sở đã giảm 1 phòng chuyên môn, 1 chi cục, 1 đơn vị sự nghiệp. Hiện tại, sở có 5 phòng, 7 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Kết quả tinh giản biên chế từ năm 2015 đến nay: CC giảm 15 biên chế, VC giảm 17 biên chế.

Công tác quy hoạch, công khai quy hoạch cán bộ được thực hiện công khai theo quy định; việc đề bạt, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng CC, VC đều được thực hiện trên cơ sở quy hoạch được phê duyệt. Hàng năm, đơn vị đều có kế hoạch đưa đi đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ CC, VC về mọi mặt: lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, quản lý nhà nước, kỹ năng quản lý, lãnh đạo, quốc phòng - an ninh…

Ngoài ra, Sở NN&PTNN còn quan tâm đến lĩnh vực cải cách tài chính công, hiện đại hóa hành chính. Sở cùng với các đơn vị trực thuộc công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước, thực hiện chi đúng, chi đủ, đảm bảo kịp thời yêu cầu nhiệm vụ chính trị; thực hiện tốt quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành vào hoạt động của đơn vị được đẩy mạnh, hiệu quả thiết thực.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Bùi Văn Lâm nhấn mạnh: Ngoài 7 nội dung CCHC, các phòng ban, đơn vị trực thuộc cần rà soát lại những hạn chế, yếu kém trong giai đoạn để đề ra những giải pháp khắc phục, có kế hoạch thật căn cơ, tổ chức triển khai thật bài bản; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến tận người dân và doanh nghiệp các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực ngành phụ trách, TTHC của ngành nông nghiệp. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ từng đơn vị, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác CCHC; cải thiện và nâng cao chỉ số CCHC năm 2020 và những năm tiếp theo.

Hiện nay, 100% TTHC của sở đều được niêm yết công khai, tổ chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Mỗi năm, sở tiếp nhận và trả kết quả hàng chục ngàn hồ sơ các loại, tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn của 5 năm gần đây là 99,97%.

Bài, ảnh: Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN