Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trên môi trường mạng

22/05/2019 - 13:58

Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng.

Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng kế hoạch Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng đến năm 2025. Xây dựng và phát triển đội ngũ cộng tác viên quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng là giải pháp quan trọng trong kế hoạch này.

Mục tiêu đến hết năm 2021, có ít nhất 85% cơ sở giáo dục xây dựng được đội ngũ cán bộ, giáo viên, cộng tác viên để tổ chức quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng và đạt 100% cơ sở giáo dục vào năm 2025.

 Đến hết năm 2021, có ít nhất 85% đội ngũ cán bộ, nhà giáo, cộng tác viên làm công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh và đội ngũ quản trị các website, diễn đàn, mạng xã hội của các cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý, giáo dục chính trị...

Đội ngũ cộng tác viên sẽ theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng của học sinh trên môi trường mạng; tham mưu xử lý theo thẩm quyền những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của học sinh; tham mưu xây dựng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đối với học sinh trên môi trường mạng; tổ chức viết bài, hình ảnh, video clip, chia sẻ, bình luận nhằm định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận của học sinh đối với các chủ trương, chính sách của ngành.

Phối hợp tổ chức nghiên cứu, đấu tranh, phản bác những thông tin sai trái, xuyên tạc, kích động, thù địch, góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ uy tín của ngành.

Ngoài ra, các giải pháp về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua môi trường mạng; tăng cường sự phối hợp giữa ngành với các cơ quan chức năng ở địa phương… sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện.

Tin, ảnh: Phan Hân

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN