Tăng cường tuyên truyền về phòng, chống thiên tai

08/08/2019 - 21:20

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các mục tiêu theo kế hoạch phòng, chống thiên tai (PCTT) quốc gia đến năm 2020 (ban hành kèm theo Quyết định số 649-QĐ/TTg ngày 30-5-2019) là sẽ từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, nâng cấp trang thiết bị về PCTT và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, nâng cao năng lực PCTT, giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản của Nhà nước và nhân dân, nhất là đối với hạn hán, lũ, lũ quét, sạt lở đất, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở bờ sông, bờ biển. Cùng với đó là thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện đồng bộ các hoạt động PCTT gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở đó, một số nhiệm vụ PCTT năm 2019 cần được các địa phương, các cấp, ngành quan tâm thực hiện như: nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về PCTT; xây dựng các chương trình, đề án, dự án PCTT theo đặc thù từng khu vực; kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng quy chế hoạt động của ban chỉ huy PCTT các cấp đến cơ sở; nâng cao năng lực đội ngũ và cơ quan tham mưu làm công tác PCTT; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT. Bên cạnh đó, công tác thông tin cần được tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục, kịp thời; triển khai các giải pháp phát huy hiệu quả lực lượng dân sự trong ứng phó thiên tai, đặc biệt là năng lực ứng phó tại chỗ ở cơ sở ngay từ đầu với phương châm “4 tại chỗ”, “3 sẵn sàng” phù hợp với tình hình thực tiễn…

Thanh Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN