Tập trung cải thiện chỉ số cải cách hành chính năm 2018

12/10/2018 - 08:36

BDK - Chỉ số cải cách hành chính (PAR-INDEX) là theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan, công bằng kết quả cải cách hành chính (CCHC) hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Đối với Bến Tre, chỉ số PAR-INDEX của tỉnh liên tục bị giảm thứ hạng qua các năm (2014: 23/63, 2015: 36/63, 2016: 47/63 và 2017: 62/63 tỉnh, thành phố). Vì sao lại có sự tụt giảm như thế? Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính đầu tiên phải kể đến là do: trách nhiệm của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị chưa cao; trình độ, năng lực, đạo đức công vụ của một số cán bộ, công chức thực thi công vụ còn thấp; cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Trong thời gian qua, việc “tụt bậc” về xếp hạng CCHC so với các năm trước được chỉ ra là do các cấp, ngành chưa chỉ đạo quyết liệt công tác CCHC; trong khi đó, thủ tục hành chính (TTHC) vẫn còn rườm rà, chưa thực sự tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chất lượng, hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức tại một số cơ quan, đơn vị chưa cao, dẫn đến kết quả một số tiêu chí, tiêu chí thành phần không có điểm hoặc điểm số rất thấp. Đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính của tỉnh còn ở mức thấp hơn so với mặt bằng chung của cả nước, dẫn đến chỉ số thành phần về hiện đại hóa hành chính ở mức thấp nhất (xếp 63/63 tỉnh, thành phố).

Trước tình hình đó, để duy trì và nâng cao các chỉ số, tiêu chí thành phần có thứ hạng và điểm số cao; khắc phục hạn chế và cải thiện các chỉ số, tiêu chí thành phần có thứ hạng thấp, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá và đưa ra giải pháp, nhằm cải thiện và nâng cao các chỉ số, chỉ số thành phần có điểm số thấp và tụt hạng. Trên cơ sở đó, từng sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện cụ thể hóa bằng kế hoạch giải pháp cải thiện chỉ số. Đồng thời, tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh và chủ tịch UBND các huyện, thành phố đã ký cam kết với Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các giải pháp duy trì, cải thiện và nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR-INDEX giai đoạn 2018 - 2020.

Hiện nay, theo Sở Nội vụ, tuy chưa đến thời điểm đánh giá, xác định chỉ số PAR-INDEX năm 2018 (việc đánh giá, xác định sẽ được tiến hành vào những tháng đầu năm 2019), nhưng qua theo dõi tình hình sau hội nghị và sơ bộ đánh giá kết quả bước đầu cho thấy đã có những chuyển biến như sau:

Việc tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin và mạnh dạn thí điểm, triển khai những mô hình mới của chương trình cải cách trong năm 2018, đã từng bước khắc phục được hạn chế, góp phần xây dựng bộ máy hành chính năng động, trách nhiệm; tạo chuyển biến tích cực, rõ nét, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn.

Công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật có nhiều tiến bộ, nền nếp. Đã phát hiện và xử lý kịp thời nhiều văn bản, quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc không còn phù hợp; định kỳ công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, góp phần nâng cao tính minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật.

Hoạt động kiểm soát TTHC đã có những chuyển biến tốt, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách TTHC, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa các cấp được nâng lên. Tỷ lệ hồ sơ, TTHC được giải quyết đúng thời gian quy định đạt từ 97% trở lên; nhiều đơn vị đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết so với thời hạn quy định để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp.

Cơ chế một cửa được triển khai có hiệu quả, đồng bộ tại 100% cơ quan hành chính ở tỉnh, huyện, xã. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp đã đi vào hoạt động ổn định, thông suốt, từng bước hoàn thiện theo hướng tập trung đầu mối, liên thông. Sở Nội vụ đang phối hợp với các cơ quan có liên quan trình cấp có thẩm quyền Đề án thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, để đưa trung tâm vào hoạt động vào đầu năm 2019.

Tháng 9-2018, UBND tỉnh cũng đã công bố kết quả xác định chỉ số CCHC năm 2017 đối với các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Kết quả, có 18/18 sở, ngành và 9/9 huyện, thành phố đều đạt loại tốt.

Để đẩy mạnh CCHC trong những tháng cuối năm nhằm góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số PAR-INDEX năm 2018, các ngành, các cấp cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:

1. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, căn cứ các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Bộ chỉ số CCHC để tập trung triển khai các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

2. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, khảo sát đánh giá kết quả thực hiện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC; thực hiện và chỉ đạo đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị ra thực hiện theo cơ chế một cửa. Hoàn thành Đề án thành lập và sớm đưa Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh đi vào hoạt động.

3. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đúng thời gian, không trễ hẹn; phải thực tâm, thực chất giảm chi phí cho doanh nghiệp, không để những “chi phí không chính thức” làm cản trở sự phát triển của doanh nghiệp, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đăng Phong

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN