Tập trung xây dựng dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng các cấp

27/03/2020 - 07:19

BDK - Theo Kế hoạch số 183 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội (ĐH) Đảng các cấp tiến tới ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tiểu ban Văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh hướng dẫn xây dựng đề cương dự thảo báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ các cấp.

Đoàn làm việc của tỉnh góp ý với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng (tháng 2-2020). Ảnh: Hữu Hiệp

Đoàn làm việc của tỉnh góp ý với Đảng ủy Công an tỉnh về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng (tháng 2-2020). Ảnh: Hữu Hiệp

Trung thực, khách quan, toàn diện

Việc xây dựng dự thảo Văn kiện trình ĐH Đảng bộ cấp trên cơ sở và cấp cơ sở phải đảm bảo tính thực tiễn, khoa học và cách mạng, vừa sát đúng tình hình thực tế, vừa thể hiện đúng và đầy đủ những quan điểm mới của Văn kiện ĐH Đảng bộ cấp trên, trong đó có tham khảo, vận dụng “Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh”. Đồng thời, thể hiện tính liên thông, nhất quán về tư tưởng, quan điểm, yêu cầu, nhiệm vụ trong toàn đảng bộ. Lãnh đạo tổ chức thảo luận thật kỹ, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn đã nêu tại các dự thảo Văn kiện ĐH đảng bộ cấp trên.

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ mỗi cấp phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh. Chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc của cấp ủy trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐH. Đồng thời, việc xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phải đặc biệt sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Góp ý với Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Đại, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi cho rằng, việc xây dựng dự thảo Văn kiện ĐH Đảng bộ huyện phải xác định cho được tầm nhìn, lượng hóa những chỉ tiêu chính. Quan tâm phát huy về vị trí địa lý, kinh tế, xác định đúng tầm vóc kinh tế biển với nhiều tiềm năng. Phát huy sức mạnh, tạo sự đồng tâm, thu hút đóng góp của người dân trong huyện và huy động tối đa nguồn lực bên ngoài hỗ trợ cho sự phát triển của huyện. Việc tổ chức lấy ý kiến đóng góp văn kiện cần được làm hết sức cụ thể, đầu tư sâu hơn, với tinh thần cầu thị thật sự để xác định được những mục tiêu lớn, mang tính đột phá.

Đối với Thành ủy TP. Bến Tre, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi góp ý nội dung văn kiện phải có chiều sâu, phải thể hiện được tầm nhìn của nhiệm kỳ và những năm tiếp theo. Phải đề ra được những nội dung trọng tâm, những giải pháp thực hiện phải thật sự cụ thể và phải tạo được sự lan tỏa, lôi cuốn các tầng lớp người dân và huy động các nguồn lực cùng góp sức thực hiện. Việc tổ chức lấy ý kiến phải nghiêm túc, chu đáo, thật sự phát huy dân chủ, trí tuệ của đảng viên trong và ngoài tỉnh, kể cả lấy ý kiến của những người yêu mến TP. Bến Tre để hoàn chỉnh dự thảo Văn kiện ĐH Đảng bộ thành phố. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ĐH cần phải xác định rõ lĩnh vực cần cụ thể hóa, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để đạt mục tiêu đã đề ra. Phải phân công tổ chức, cá nhân, thời gian và nguồn lực thực hiện cụ thể. Cần đưa chỉ tiêu xây dựng TP. Bến Tre đạt chuẩn đô thị loại I; xây dựng thành phố văn minh đô thị, năng động, tiên phong vào chương trình hành động của ĐH lần này.

Đảm bảo tính liên thông

Dự thảo Báo cáo chính trị trình ĐH Đảng bộ các cấp đều phải có chủ đề thật cụ thể. Phải căn cứ vào điều kiện thực tế của từng đảng bộ mỗi cấp trong nhiệm kỳ tới. Chủ đề ĐH phải bảo đảm ngắn gọn, có tính khái quát cao, gồm phát huy truyền thống, định hướng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đột phát trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, mong muốn, khát vọng và mục tiêu hướng tới của đảng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi nhấn mạnh: “Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trong mục tiêu phát triển có định hướng đến năm 2030. Các mục tiêu, chỉ tiêu liên thông 3 cấp phải được thể hiện trong Văn kiện như chỉ tiêu nông thôn mới, phát triển đô thị, tổ chức lại vùng sản xuất, vùng nguyên liệu, xây dựng gia đình hạnh phúc, quy hoạch, xây dựng nghĩa trang nhân dân… hệ thống chỉ tiêu phải được lượng hóa. Việc góp ý văn kiện cần tạo diễn đàn thu hút sự tham gia của cán bộ, đảng viên và người dân. Đặc biệt, phải cầu thị, tiếp thu các ý kiến, thảo luận dự thảo văn kiện các cấp trong họp chi bộ. Kết quả thực hiện nghị quyết phải chỉ rõ mức độ, tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu trên từng lĩnh vực, có so sánh với nhiệm kỳ trước và Nghị quyết ĐH; chỉ ra được những mô hình hay, cách làm hiệu quả”.

 Theo Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, kiêm Phó trưởng tiểu ban Văn kiện Trần Ngọc Tam, đến nay đã thông qua lần thứ 4 dự thảo Văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh, dự kiến trong tháng 4-2020 sẽ tiếp tục lấy ý kiến đối với văn nghệ sĩ, báo chí; trí thức tiêu biểu; MTTQ và các đoàn thể; ban liên lạc hội đồng hương; chức sắc tôn giáo, người dân. Trong tháng 5-2020 sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu, hoàn chỉnh dự thảo văn kiện lần 4 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo chương trình hành động cụ thể hóa Nghị quyết ĐH; thông qua Văn kiện  ĐH các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Tháng 6-2020, trình dự thảo văn kiện lần 4 và các văn kiện phục vụ ĐH. Tháng 7-2020 hoàn chỉnh và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo văn kiện lần 5 và các văn kiện phục vụ ĐH. Tháng 8 góp ý phát biểu, tham luận và thông qua dự thảo văn kiện ĐH với Trung ương, tiếp thu ý kiến Trung ương và hoàn chỉnh dự thảo Văn kiện ĐH Đảng bộ tỉnh.

Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN