Thạnh Phú phấn đấu thành lập mới 11 hợp tác xã, tổ hợp tác

14/03/2019 - 21:10

Ban Chỉ đạo củng cố, đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX) huyện Thạnh Phú cho biết, trong năm 2019, huyện đặt mục tiêu thành lập mới 1 HTX và 10 tổ hợp tác (THT).

Để đạt mục tiêu trên, huyện tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, nòng cốt là các HTX. Tập trung củng cố các HTX, THT đang hoạt động, góp phần tăng thu nhập cho thành viên. Hỗ trợ thúc đẩy các THT hoạt động có hiệu quả để nâng lên HTX. Giải thể dứt điểm các HTX đã ngừng hoạt động và các THT hoạt động hình thức, kém hiệu quả. Gắn công tác phát triển kinh tế tập thể với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Huyện sẽ tích cực phối hợp với MTTQ, đoàn thể trong công tác truyền thông, vận động; tập trung phát triển HTX trên lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và trong các làng nghề tiểu thủ công nghiệp. Tăng cường hỗ trợ các địa phương trong phát triển kinh tế tập thể từ các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Hỗ trợ HTX xoài cát chu Thạnh Hải tổ chức đại hội đi vào hoạt động. Phối hợp với Trường Cán bộ quản lý nông nghiệp II, các sở, ngành tỉnh hỗ trợ HTX dịch vụ nông nghiệp Thới Thạnh và HTX lúa - tôm Thạnh Phú nâng cao chất lượng hoạt động theo hướng đa dịch vụ, làm cơ sở nhân rộng các HTX còn lại.

Ngoài ra, huyện sẽ đẩy mạnh phát triển các chuỗi giá trị nông sản, tập trung vào khâu sản xuất và thị trường, gắn kết nông dân và doanh nghiệp, tạo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Mỗi xã, thị trấn chọn từ 1 - 2 mô hình THT để tập trung hỗ trợ đạt hiệu quả…

Được biết, năm 2018, huyện thành lập 5 HTX tại các xã Thới Thạnh, Phú Khánh, Mỹ Hưng, Giao Thạnh và Mỹ An, nâng tổng số 16 HTX được đăng ký với 4.444 thành viên. Thành lập thêm 27 THT hoạt động theo Nghị định số 151, nâng lên 164 THT với gần 3.400 tổ viên.

Quốc Vinh

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN