Heerenveen: Muốn có Văn Hậu nhưng không đủ tiền trả lương

Heerenveen: Muốn có Văn Hậu nhưng không đủ tiền trả lương