Ông Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC

Ông Trần Quốc Tuấn được bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban thi đấu AFC