Ở đâu có văn hóa thì ở đó có những điều tốt đẹp

Ở đâu có văn hóa thì ở đó có những điều tốt đẹp