Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 11-7-2020

Tin hoạt động các huyện, thành phố ngày 11-7-2020