Đức Thọ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh

Đức Thọ phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Hà Tĩnh