Sáng 12-11-2019, Quốc hội thảo luận Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1

Sáng 12-11-2019, Quốc hội thảo luận Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1