Ký kết 4 văn kiện hợp tác Việt Nam - Ấn Độ

Ký kết 4 văn kiện hợp tác Việt Nam - Ấn Độ