Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc và Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội tiếp Điều phối viên Thường trú Liên hợp quốc và Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam