Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba 
 thăm xã Lương Hòa

Đoàn đại biểu cấp cao Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba thăm xã Lương Hòa