Kinh tế Ba Tri tiếp tục tăng trưởng

Kinh tế Ba Tri tiếp tục tăng trưởng