Thông tin nổi bật của các huyện, thành phố ngày 23-5-2018

Thông tin nổi bật của các huyện, thành phố ngày 23-5-2018