Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài

14/03/2019 - 21:10

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài.  (Ảnh minh họa)

Thu bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài.  (Ảnh minh họa)

Người lao động (NLĐ) là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và có hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 1 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam, thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, trừ các trường hợp đặc biệt khác.

Từ ngày 1-12-2018, hàng tháng, người sử dụng lao động đóng vào quỹ BHXH theo mức 3,5% tiền lương tháng của NLĐ. Trong đó, 3% đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. NLĐ tham gia BHXH sẽ được hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Điều 6, 7, 8 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP).

Từ ngày 1-1-2022, hàng tháng, người sử dụng lao động đóng 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất. Ngoài các chế độ BHXH được hưởng như trên, từ thời gian này trở đi, NLĐ và thân nhân còn được hưởng chế độ hưu trí, BHXH 1 lần, chế độ tử tuất (Điều 9, 10 Nghị định số 143/2018/NĐ-CP).

NLĐ không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì NLĐ và người sử dụng lao động không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. NLĐ ký nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động và thuộc diện áp dụng BHXH bắt buộc thì chỉ áp dụng đóng BHXH với hợp đồng lao động đầu tiên. Riêng tham gia vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người sử dụng lao động phải đóng theo từng hợp đồng lao động đã giao kết.

BHXH

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN