Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2017

08/11/2017 - 08:28

Điều 8 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-6-2012, có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2013, quy định: Ngày 9-11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (gọi tắt là “Ngày Pháp luật”), nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và doanh nhân.

Ngày 4-4-2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PBGDPL. Theo đó, “Ngày Pháp luật” được tổ chức vào ngày 9-11 hàng năm. Bộ Tư pháp có nhiệm vụ hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức ngày trên trong phạm vi cả nước.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tư pháp, “Ngày Pháp luật” trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nghề nghiệp, các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện theo kế hoạch của mỗi đơn vị. Cụ thể, hàng tháng, các đơn vị quy định một ngày, một thời gian nhất định trong ngày hoặc lồng ghép vào các chương trình khác của cơ quan, đơn vị mình một cách hợp lý và tạo điều kiện để cán bộ, công chức, nhân viên của đơn vị được học tập, nghiên cứu văn bản pháp luật. Trong học tập và nghiên cứu, các đơn vị chú trọng đến các văn bản pháp luật có liên quan đến lĩnh vực của mình quản lý, chú ý đến các văn bản pháp luật có tác động nhiều và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân, được nhiều người quan tâm như: đất đai; hôn nhân - gia đình; lao động - thương binh - xã hội; tài nguyên - môi trường; giao thông; xây dựng…

Theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2076 ngày 20-6-2017, chủ đề “Ngày Pháp luật” năm 2017 được xác định là: “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp”.

Hưởng ứng “Ngày Pháp luật” năm 2017, các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, chính trị - xã hội nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh, thông qua sinh hoạt “Ngày Pháp luật”, tích cực tuyên truyền đến người dân những quy định của pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, luật pháp của Nhà nước, để cùng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

H.Đức

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN