Tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền

11/08/2017 - 08:05

Thực hiện Đề án số 01 ngày 5-5-2015 và Hướng dẫn số 21 ngày 10-6-2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền (TTTT) của MTTQ Việt Nam”, hàng năm MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch “Đổi mới công tác TTTT” trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT (gọi tắt là Đề án).

Sau 2 năm triển khai thực hiện Đề án, công tác TTTT, vận động của MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các cơ quan báo chí trong tỉnh xây dựng chuyên trang sinh hoạt tổ nhân dân tự quản (trên Báo Đồng Khởi); chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân (trên Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre); ra mắt và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử của MTTQ Việt Nam tỉnh. MTTQ Việt Nam các cấp chú trọng việc xây dựng mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên của hệ thống Mặt trận thông qua lực lượng cộng tác viên nắm dư luận xã hội và tình hình nhân dân; phát huy vai trò người uy tín để làm công tác tuyên truyền đến địa bàn dân cư. MTTQ Việt Nam huyện Ba Tri, Bình Đại tổ chức được hội nghị giao ban dư luận xã hội, các đơn vị khác tổ chức hội nghị lồng ghép… Nhiều đơn vị có cách làm sáng tạo trong công tác TTTT như Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam, TP. Bến Tre… Thông qua đây, MTTQ tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Mặt trận; các chương trình, đề án về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại của địa phương, kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách đại đoàn kết dân tộc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, thông qua tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội, HĐND để nắm bắt, thu thập ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, kiến nghị đến các ngành chức năng giải quyết. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh duy trì việc tiếp công dân vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần tại cơ quan để tiếp nhận, hướng dẫn và chuyển các ngành chức năng giải quyết các vấn đề nhân dân kiến nghị.

Trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án và kế hoạch thực hiện hàng năm của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Theo đó, kiện toàn đội ngũ làm công tác tuyên giáo, TTTT của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Hàng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ TTTT cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên, cán bộ phụ trách dư luận xã hội, tuyên truyền miệng, lực lượng cộng tác viên. Đồng thời, tập huấn kỹ năng cơ bản về viết tin, bài cho cán bộ trong hệ thống MTTQ các cấp.

Thường xuyên đổi mới và đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động, phát huy hơn nữa vai trò tích cực của các phương tiện truyền thông. Nâng cao chất lượng, hiệu quả TTTT trên chuyên trang Báo Đồng Khởi phục vụ sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, chuyên mục Đại đoàn kết toàn dân trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Bến Tre và trang thông tin điện tử MTTQ Việt Nam tỉnh. Sử dụng có hiệu quả Thông tin công tác Mặt trận của Mặt trận Trung ương, Báo Đại Đoàn Kết.

Vận động nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy tinh thần Đồng khởi mới. Định kỳ có những cuộc tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại lắng nghe ý kiến, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền, thực hiện tốt vai trò đại diện của mình trước nhân dân.        

Hồ Thu

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN