Tìm hiểu về bảo hiểm thất nghiệp

28/04/2017 - 07:06

* Phóng viên: Những người lao động nào thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thưa ông?

- Ông Huỳnh Kim Quân - Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh: Theo quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Luật Bảo hiểm xã hội và Khoản 1, Điều 2 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ quy định: Người lao động tham gia BHTN là công dân Việt Nam giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc sau đây với người sử dụng lao động quy định tại Điều 3 nghị định này: (1) - Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; (2) - Hợp đồng lao động không xác định thời hạn; (3) - Hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng; (4) - Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, kể cả những người được tuyển dụng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước trước ngày Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong đơn vị sự nghiệp nhà nước. Các đối tượng giao kết các loại hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nêu trên sau đây gọi chung là người lao động.

* Những doanh nghiệp, tổ chức nào thuộc đối tượng tham gia BHTN, thưa ông?

- Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội và Điều 3 của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP thì người sử dụng lao động có sử dụng từ 10 người trở lên tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sau đây thuộc đối tượng tham gia BHTN: (1) - Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân. (2) - Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị, đơn vị sự nghiệp thuộc tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức xã hội khác. (3) - Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư. (4) - Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã thành lập và hoạt động theo Luật Hợp tác xã. (5) - Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng và trả công cho người lao động. (6) - Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng lao động là người Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Hoàng Vũ (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN