Kết quả tìm kiếm cho "Ban Chấp hành"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1167

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Ðảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 03-10-2019

Trong hai ngày 2 và 3-10-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 9 tháng đầu năm, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm quý IV-2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tag: Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành, Ðảng bộ tỉnh, Nghị quyết, kết luận, nông nghiệp, nông dân, nông thôn mới

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X 

Cập Nhật 27-06-2019

Trong hai ngày 25 và 26-6-2019, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 17 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tag: Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thông báo kết quả

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 11-04-2019

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 16 để sơ kết tình hình thực hiện Nghị quyết quý I-2019, thảo luận những nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019 và quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Tag: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị lần thứ 16, Bí thư Tỉnh ủy, Võ Thành Hạo, thông báo kết quả

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 10-10-2018

Trong hai ngày 8 và 9-10-2018, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tổ chức Hội nghị lần thứ 14. Dự hội nghị có đại diện các vụ địa phương thuộc các Ban Đảng Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu khai mạc và bế mạc hội nghị.

Tag: Thông báo kết quả, Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 11 (khóa IX) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre 

Cập Nhật 08-07-2012

Ngày 06 tháng 7 năm 2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (khóa IX) tổ chức Hội nghị lần thứ 11 để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy và Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2012; thảo luận, cho ý kiến về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 và bầu bổ khuyết Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015. Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa IX 

Cập Nhật 24-04-2012

Ngày 19-4-2012, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (khóa IX) tổ chức Hội nghị lần thứ 10 để thông qua Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16-1-2012 của Ban Chấp hành Trung ương về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”.

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre khóa IX 

Cập Nhật 05-12-2011

Trong hai ngày 1 và 2-12-2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX tổ chức Hội nghị lần thứ 9 để tổng kết, đánh giá, kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2011, kết quả thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2011; thảo luận thông qua Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2012, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2012, Chương trình làm việc của Tỉnh ủy năm 2012 và giới thiệu nguồn quy hoạch (A1) Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ LẦN THỨ 8 BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH BẾN TRE (KHÓA IX) 

Cập Nhật 14-10-2011

Trong hai ngày 11 và 12 tháng 10 năm 2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 để sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 03, 05 của Tỉnh ủy (khóa VIII) về Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 - 2010 và hướng đến năm 2020; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết về Đẩy mạnh phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020; thảo luận, thông qua dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2010-2015 và định hướng đến năm 2020 và Chương trình làm việc toàn khóa của Tỉnh ủy khóa IX; đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2011 và một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2011; nghe thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Hội nghị thống nhất kết luận:

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (khóa IX) 

Cập Nhật 17-04-2011

Ngày 13 và 14-4-2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa VIII) “Về phát triển và nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 25 (Hội nghị Trung ương 7, khóa X) “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; thông qua Nghị quyết về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng trong tình hình mới và Chỉ thị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 16 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới; đồng thời kiểm điểm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong quý I và bàn một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II-2011.

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (Khóa IX)

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (Khóa IX) 

Cập Nhật 07-01-2011

Ngày 5 và 6-1-2011, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IX) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để tổng kết, đánh giá việc thực hiện: Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2010, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011; công tác kiểm tra, giám sát năm 2010 và chương trình công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2011; thông qua Qui chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX, Qui chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa IX và Chương trình làm việc năm 2011 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.