Tình Dừa

03/04/2015 - 07:20

Ta cúi nhìn ta trong đáy nước

Thấy tràn nhân ảnh vượt ngàn lau

Hai ta một gánh dãi dầu

Bến quê nay sáng trong màu nắng mưa

 

Thấm thoát trải mấy mùa gươm súng

Trước an nguy dừa đứng thẳng hàng

Đêm dài vắt mảnh đời ngang

Máu xương chưa cạn lầm than kiếp người

 

Đã xa lắm rồi thời tấm mẳn

Sống bao dung sống chẳng riêng mình

Đời dừa đâu nệ tử sinh

Phương nào cũng dựng tấm tình sắt son

 

Đường nhân nghĩa khuất trông mờ tỏ

Những tàn trăng rạn vỡ âm hồn

Đêm từng đêm ngập gió sương

Ta vùng đứng dậy theo nguồn nước khơi

 

Ta sẽ đứng như lời thệ ước

Ngàn xa chen mươn mướt một màu

Đất bằng bằng tận mai sau

Nhớ thương người gió lay tàu lá xanh.

Tranh ký họa bút sắt

của họa sĩ

 

 

Trường Chăm.

Từ Phạm Hồng Hiên

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN