Tọa đàm những vấn đề cần tập trung đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

29/05/2020 - 15:40

BDK.VN - Ngày 29-5-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức buổi tọa đàm “Những vấn đề cần tập trung đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức”.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ chủ trì buổi tọa đàm. Đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, các hội, mặt trận, các đoàn thể tỉnh, cơ quan truyền thông tham dự.

Buổi tọa đàm đã nhận được 13 tham luận và 9 ý kiến phát biểu. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu, tổng hợp và đề xuất những giải pháp tiếp tục đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng đạo đức trong thời gian tới.

Đại biểu đóng góp ý kiến tại buổi toạ đàm.

Đại biểu Võ Văn Chiến - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh phát biểu tại buổi toạ đàm.

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức của tỉnh được tăng cường, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, bước đầu đạt kết quả tích cực. Phong cách, phương pháp làm việc nhiều cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu có sự quyết tâm đổi mới và chuyển biến tích cực. Sức chiến đấu của hầu hết các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng lên rõ nét. Đặc biệt, Tỉnh ủy quan tấm đến lãnh đạo giáo dục đảng viên nâng cao nhận thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên còn diễn biến phức tạp. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 6 tổ chức đảng và 635 đảng viên, trong đó có 202 cấp ủy viên các cấp. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chưa được quan tâm đúng mức.

Phát biểu kết thúc buổi tọa đàm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới, cần tiếp tục nâng cao vai trò của các cấp ủy Đảng đối với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho bán bộ, đảng viên. Đổi mới hình thức, phương pháp trong tổ chức triển khai học tập nghị quyết. Đổi mới nội dung, hình thức trong các cuộc họp chi bộ, đảng bộ. Đề cao vai trò nên gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Phát huy vai trò của hệ thống các cơ quan truyền thông trong tỉnh. Nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, chất lượng công tác tự phê bình và phê bình.

Tin, ảnh: H. Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN