Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo

09/09/2018 - 19:36

UBND tỉnh vừa triển khai kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mọi người dân được cung cấp đầy đủ thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam; chú trọng tuyên truyền cho nhân dân các huyện biển, ngư dân trong việc khai thác, sử dụng và giữ gìn tài nguyên, môi trường biển, đảo. 90% giáo viên giảng dạy môn Lịch sử, Địa lý trong các trường phổ thông, 100% phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cán bộ truyền thanh huyện, xã được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. 100% học sinh, sinh viên trong các trường phổ thông, cao đẳng, trung cấp được cung cấp kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Các sở, ngành tỉnh, đặc biệt là Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án này. Trong đó, nghiên cứu biên soạn tài liệu tuyên truyền về phát triển kinh tế - xã hội 3 huyện biển Ba Tri, Bình Đại và Thạnh Phú. Các cơ quan liên quan, địa phương định hướng, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, đôn đốc và đánh giá kết quả thực hiện đề án trong từng năm để có kế hoạch, giải pháp tiếp theo.

Hoàng Lam

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN