Vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển lên doanh nghiệp

11/02/2020 - 21:51

BDK - Công tác vận động hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp (DN) tiếp tục được quan tâm thực hiện. Mục tiêu năm 2020 sẽ thành lập mới 7.000 hộ cá thể; 20 hợp tác xã (HTX) và 100 tổ hợp tác.

Năm 2019, ngành thuế đã rà soát, vận động 260 hộ đủ điều kiện lên DN. Kết quả, có 78 hộ chuyển đổi lên các loại hình DN, đạt 53% kế hoạch năm; hỗ trợ kinh phí cho 40 DN chuyển lên từ hộ kinh doanh với số tiền 140 triệu đồng. Trong năm thành lập mới 3.781 hộ kinh doanh cá thể.

Công tác phát triển mới, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động HTX được quan tâm, triển khai thực hiện quyết liệt gắn với xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Trong năm 2019, đã tổ chức hoàn tất đại hội 15 HTX điểm thành lập năm 2018 và thành lập mới 1 HTX điểm Châu Hòa; tổ chức đại hội thành lập mới 14 HTX, đạt 46,6% so với kế hoạch năm. Lũy kế toàn tỉnh có 146 HTX đang hoạt động. Nhiều HTX đã mở rộng đầu tư nhà xưởng và sản xuất, được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định là HTX nông nghiệp Phú Ngãi, HTX bưởi da xanh Bến Tre.

Nhiên Luận

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN