Vận dụng bài học “Lấy dân làm gốc” của Bác trong tình hình hiện nay

14/01/2020 - 14:20

BDK - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói “Nước lấy dân làm gốc; gốc có vững, cây mới bền. Xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân” và Người cũng rất tâm đắc với câu nói dân gian “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Kế thừa tư tưởng ấy, Ðảng, Nhà nước ta phát huy một cách sáng tạo giá trị bài học “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận (CTDV), thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Ðảng ngày càng vững mạnh. Trao đổi về việc vận dụng bài học “Lấy dân làm gốc” trong tình hình hiện nay, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Gặp cho rằng:

 Nhân dân xã Hưng Lễ (Giồng Trôm) chung sức thi công đường ÐX 03. Ảnh: Nguyễn Diễm

 Nhân dân xã Hưng Lễ (Giồng Trôm) chung sức thi công đường ÐX 03. Ảnh: Nguyễn Diễm

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói nhiều về CTDV, trong đó có bài học “Lấy dân làm gốc” đã được Ðảng ta cụ thể hóa tư tưởng của Bác thành phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Từ Nghị quyết số 8B-NQHN/TW ngày 27-3-1990 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Ðảng lần thứ 8 “Về đổi mới công tác quần chúng của Ðảng, tăng cường mối quan hệ giữa Ðảng và nhân dân”; năm 1998, Ðảng ta đã ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở và gần đây nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 3-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Ðảng đối với CTDV trong tình hình mới”. Có thể nói, Nghị quyết số 25-NQ/TW ra đời một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của CTDV trong tình hình mới, cũng như bài học “Lấy dân làm gốc” mãi mãi là bài học vô giá, có ý nghĩa trong mọi thời kỳ cách mạng. Thực tiễn cho chúng ta thấy rằng: Sức mạnh của Ðảng là ở sự mật thiết với nhân dân; quan liêu mệnh lệnh, xa rời nhân dân sẽ đưa đến tổn thất không lường được đối với vận mệnh dân tộc.

Do vậy, từ góc nhìn thực tế khách quan về CTDV trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, việc kế thừa và phát huy một cách sáng tạo giá trị bài học “Lấy dân làm gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện có hiệu quả CTDV, vừa làm tiền đề vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước, góp phần xây dựng Ðảng ta ngày càng vững mạnh, xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân.

Trong thời gian qua, tỉnh đã vận dụng thực hiện bài học này như thế nào, thưa ông?

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CTDV. Nổi bật là các cấp ủy đã chú trọng việc đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”; trong đó đã tập trung, quyết liệt giải quyết nhiều vấn đề bức xúc trong dân; có phân công rõ trách nhiệm từng cá nhân, nhất là vai trò người đứng đầu, từng bước phát huy được dân chủ gắn liền kỷ luật, kỷ cương.

Tỉnh ủy đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức triển khai, sơ kết, tổng kết các chủ trương về CTDV. Ðiểm nhấn là hàng năm, cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở có chương trình CTDV riêng; tổ chức tốt các buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân nhằm lắng nghe và tháo gỡ kịp thời nhiều vấn đề trong dân; tổ chức rộng khắp tại các ấp, khu phố các cuộc tọa đàm trong dân để bàn giải pháp xây dựng nông thôn mới. Tăng cường và đổi mới CTDV của chính quyền, việc thực hiện nội dung “ba không, ba nên, ba cần” ngày càng đi vào nền nếp, có thực chất, góp phần tạo sự hài lòng của người dân và nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức. Ðặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” qua 10 năm thực hiện với hàng ngàn mô hình thiết thực, hiệu quả đã góp phần quan trọng trong phong trào thi đua “Ðồng khởi mới”, xây dựng nông thôn mới của tỉnh nhà.

Ðể phát huy đúng giá trị bài học này, các cấp ủy Ðảng, chính quyền cần làm gì, thưa ông?

Ðể việc học tập và vận dụng có hiệu quả tư tưởng của Hồ Chí Minh về CTDV, thì phải đặt vấn đề “dân chủ” làm nền tảng và cốt lõi. Muốn vậy, theo tôi cần quan tâm làm tốt một số công việc sau:

Thường xuyên quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về CTDV trong toàn hệ thống chính trị, đặt trọng tâm là đại đoàn kết toàn dân để tạo nên sức mạnh quần chúng, vì sức mạnh quần chúng cũng chính là sức mạnh của Ðảng. Trong đó, vai trò của tổ chức Ðảng như “người cầm lái”, “người dẫn đường” nên rất quan trọng. Do đó, cần phải xây dựng các chi bộ, đảng bộ thật sự vững mạnh, “tự phê bình” và “phê bình” một cách thực chất để tự chỉnh đốn. Từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải nêu gương, tự tu dưỡng và rèn luyện đạo đức, tác phong của Bác. Có như thế tức là Ðảng, chính quyền “trọng dân”, xem dân là chủ thật sự.

Các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở cần coi trọng CTDV của chính quyền, bởi làm tốt công tác này sẽ tạo được sự đồng thuận trong nhân dân. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa, tạo điều kiện thuận lợi, tránh gây phiền hà cho dân; tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề bức xúc trong dân. Ðồng thời, phải nâng cao nhận thức, trách nhiệm và xây dựng phong cách làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo đúng tinh thần “cán bộ, đảng viên là đày tớ của nhân dân” theo lời Bác Hồ dạy.

Huy động sức mạnh nhân dân để cùng Ðảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà trọng tâm là phong trào thi đua “Ðồng khởi mới”, chương trình Ðồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm trong xây dựng giao thông nông thôn. Trong quá trình thực hiện, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cần chú ý việc tuyên truyền cho dân hiểu ý nghĩa, lợi ích thiết thực của từng công việc, cùng bàn bạc, đề đạt giải pháp, cách làm vừa với sức dân. Tuyệt đối không chủ quan, nóng vội và áp đặt khi triển khai chủ trương, chính sách đến dân. Phải tạo sự đồng thuận thật sự, phát huy đúng vai trò “làm chủ” của người dân thì sẽ có được sự ủng hộ to lớn từ nhân dân. Có như vậy thì bài học “Lấy dân làm gốc” mới đúng giá trị thực tiễn và mang lại hiệu quả.

Xin cảm ơn Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy!

Phạm Tuyết (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN