Cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, bài 2

Văn phòng cấp ủy chủ động, sáng tạo trong tham mưu

15/05/2020 - 07:09

BDK - Văn phòng cấp ủy (VPCU) là cơ quan tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, trực tiếp là ban thường vụ, thường trực cấp ủy trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo. Đồng thời là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu và trực tiếp triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong Đảng. Thời gian qua, Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy (gọi là VPCU) đã tập trung đổi mới lề lối làm việc, cải tiến phương pháp công tác, tăng cường tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, giúp việc.

Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị trang thiết bị phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: H. Hiệp

Văn phòng Tỉnh ủy chuẩn bị trang thiết bị phục vụ Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20 bằng hình thức trực tuyến. Ảnh: H. Hiệp

Một số kết quả quan trọng

Một trong 3 lĩnh vực cần tập trung cải cách TTHC được đề cập trong Kết luận số 82-KL/TW của Bộ Chính trị là công tác xây dựng và ban hành văn kiện của cấp ủy các cấp. Đây cũng là một trong những nội dung quan trọng, liên quan trực tiếp đến vai trò tham mưu của VPCU. Đổi mới công tác VPCU gắn với cải cách TTHC là giải pháp quan trọng từng bước nâng cao năng lực tham mưu, giúp việc. Với vai trò và chức năng riêng có, trong những năm qua, VPCU đã có nhiều nỗ lực, phối hợp với các ban đảng triển khai thực hiện việc cải cách TTHC trong Đảng đạt được một số kết quả quan trọng.

Cụ thể, VPCU đã chủ động phối hợp với các ban đảng rà soát, hệ thống lại các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy để tham mưu điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Tham mưu xây dựng và triển khai chương trình công tác toàn khóa, hàng năm của cấp ủy, chương trình làm việc hàng tháng của ban thường vụ và lịch làm việc hàng tuần của thường trực cấp ủy, giúp cấp ủy thực hiện tốt quy chế làm việc, giữ các chế độ sinh hoạt, tăng cường đi cơ sở và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh. Tích cực cải tiến quy trình xây dựng các văn bản, đề án, báo cáo trình hội nghị cấp ủy nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cải cách TTHC trong Đảng. Chú trọng cải tiến chất lượng tham mưu, tổng hợp, thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo cả về nội dung và hình thức, nâng dần chất lượng soạn thảo văn bản; chú trọng công tác thẩm định, xây dựng nội dung các cuộc họp, hội nghị theo hướng chọn việc trọng tâm nên đã rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy. Thể chế sự chỉ đạo bằng văn bản nhanh và chuẩn xác hơn, nhiều loại văn bản được ban hành ngay sau các hội nghị, cuộc họp làm việc của thường trực, ban thường vụ cấp ủy, từ đó, giúp cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy toàn diện, kịp thời và sâu sát hơn.

Mặt khác, VPCU là cơ quan đi đầu trong việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), từ quy trình soạn thảo, biên tập, thẩm định, vận hành văn bản, lưu trữ văn kiện, cung cấp thông tin điều hành; giúp cho việc quản lý, khai thác thông tin nhanh, chính xác, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; đẩy mạnh ứng dụng phần mềm điều hành tác nghiệp phục vụ chuyên môn, xử lý văn bản trên mạng thay cho bản giấy... Đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy và hầu hết VPCU trực thuộc Tỉnh ủy đã triển khai ứng dụng song song phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Note 8.5 và các phần mềm quản lý văn bản và điều hành (VNPT-iOffice), qua mạng cơ yếu (Văn phòng Tỉnh ủy), gửi - nhận văn bản qua hộp thư điện tử (email), phần mềm chữ ký số và nhiều phần mềm ứng dụng khác... Trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật CNTT từng bước được đầu tư, nâng cấp.

Nâng chất công tác tham mưu

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách TTHC trong Đảng vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới như: Cần đổi mới phong cách, lề lối làm việc, khoa học, chuyên nghiệp hơn, đảm bảo thông suốt, nhanh gọn, hiệu quả, thiết thực. Trong đó, phải xác định VPCU là cơ quan tiên phong trong công tác cải cách TTHC trong Đảng và đây cũng chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được xác định trong năm 2020.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp. Trong đó, xác định rõ đổi mới và nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản của Đảng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện cải cách TTHC trong Đảng.

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức, phục vụ hội nghị, các cuộc họp, các cuộc làm việc của thường trực, ban thường vụ cấp ủy. Thường xuyên rà soát giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy bổ sung và hoàn thiện quy chế làm việc, chương trình công tác. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các địa phương và các ngành; việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, thông báo kết luận, giải quyết các vấn đề đột xuất nảy sinh ở cơ sở, báo cáo kết quả để thường trực, ban thường vụ cấp ủy theo dõi, chỉ đạo.

Tăng cường đổi mới và nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ, bảo đảm quản lý an toàn tuyệt đối, bí mật tài liệu của Đảng; thường xuyên kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động kho lưu trữ Tỉnh ủy, huyện ủy. Trong đó, tích cực ứng dụng CNTT vào công tác văn thư; thực hiện tốt việc lập hồ sơ, sắp xếp khoa học toàn bộ hồ sơ, sổ sách giúp cho việc tra cứu nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Tích cực ứng dụng CNTT vào công tác văn phòng, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đặc biệt là vận hành sử dụng hiệu quả các phần mềm công cụ hỗ trợ để nâng cao năng suất, hiệu quả công việc. Tiếp tục triển khai ứng dụng hiệu quả các phần mềm “Tổng hợp ý kiến hội nghị”; “Theo dõi ý kiến chỉ đạo”, “Thông tin phục vụ lãnh đạo”, “Phòng họp di động V-Meeting”, “Phòng họp không giấy”... nhằm giúp lãnh đạo theo dõi được tình hình để chỉ đạo kịp thời, đảm bảo thông suốt công việc và đồng thời điều hành, xử lý, giải quyết công việc nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả...

Cải cách TTHC trong Đảng là nhiệm vụ khó khăn, lâu dài, không chỉ trong một thời gian ngắn mà phải có lộ trình, bước đi thích hợp… Để thực hiện thành công nhiệm vụ này, đòi hỏi phải có sự chỉ đạo thường xuyên của thường trực cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ban đảng, nhất là sự kiên trì, bền bỉ, chung tay vào cuộc của từng cán bộ, chuyên viên, công tác cải cách TTHC trong Đảng thời gian tới sẽ đạt được những kết quả cao hơn, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

(còn tiếp)

Bùi Văn Bia

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN