Vận động trên 9,9 tỷ đồng xây cầu nông thôn

Vận động trên 9,9 tỷ đồng xây cầu nông thôn