Thêm một hệ thống lọc mặn RO được đưa vào hoạt động

Thêm một hệ thống lọc mặn RO được đưa vào hoạt động