Mặn tiếp tục xâm nhập rất sâu

Mặn tiếp tục xâm nhập rất sâu