Bình Đại kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại xã Thừa Đức

Bình Đại kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại xã Thừa Đức