Thạnh Phú trồng mới hệ thống cây xanh đô thị năm 2020

Thạnh Phú trồng mới hệ thống cây xanh đô thị năm 2020