“Đi học nghề, về làm chủ”

“Đi học nghề, về làm chủ”