Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân theo Tư tưởng Hồ Chí Minh

13/10/2007 - 20:31
Bác Hồ bỏ phiếu bầu cử ĐBQH, làm nhiệm vụ cử tri tại thủ đô Hà Nội.

Ngày 2-9-1945, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới về sự ra đời Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Đó là Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà - một chính quyền kiểu mới, thành quả của Cách mạng Tháng Tám, xoá bỏ chế độ áp bức bóc lột hơn 80 mươi năm của thực dân, đế quốc và hàng nghìn năm phong kiến.

Chính quyền nhà nước của ta là sản phẩm của cuộc cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước đó chuyên chính với kẻ thù của dân tộc, đồng thời là công cụ của nhân dân xây dựng xã hội mới. Chế độ xã hội đó như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chỉ có chế độ của chúng ta mới thật sự phục vụ lợi ích của nhân dân, trước hết là nhân dân lao động, bảo đảm mọi quyền lợi của nhân dân, mở rộng dân chủ để nhân dân thực sự tham gia quản lý nhà nước. Vì vậy cho nên nhân dân ta đưa hết khả năng làm tròn nhiệm vụ người chủ nước nhà để xây dựng chủ nghĩa xã hội, làm cho nước ta mạnh, dân ta giàu".


Kể cả trong những điều kiện khó khăn nhất Hồ Chủ tịch vẫn xác định mục tiêu phấn đấu của Nhà nước ta là: "1- Làm cho dân có ăn. 2- Làm cho dân có mặc. 3- Làm cho dân có chỗ ở. 4- Làm cho dân có học hành". Người giải thích: "Chúng ta đã hy sinh phấn đấu để giành độc lập. Chúng ta đã tranh được rồi... Chúng ta tranh được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do, độc lập cũng không làm gì. Dân chỉ biết rõ giá trị của tự do, độc lập khi mà dân được ăn no, mặc đủ".

Là người sáng lập Đảng và Nhà nước ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đích thân lãnh đạo việc xây dựng bộ máy nhà nước và hệ thống pháp luật Việt Nam. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền dựa trên một hệ thống quan điểm rõ ràng, nhất quán và phù hợp với truyền thống dân tộc Việt Nam. Người cho rằng, xây dựng nhà nước pháp quyền là xuất phát từ yêu cầu dân chủ triệt để; với một nhà nước hợp hiến, hợp pháp; có hệ thống pháp luật dân chủ, nhân văn; là công cụ phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ và phát huy quyền con người.


62 năm qua, các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương đều thực hiện tốt tôn chỉ mục đích do Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra. Sức mạnh của Nhà nước ta được tạo ra từ sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã làm nên nhiều kỳ tích.


Ngày nay, Đảng ta tiếp tục xây dựng nhà nước c

Theo tạp chí Tư tương HCM

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN