Xây dựng phẩm chất người quân nhân cách mạng

28/06/2013 - 07:54

Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị (GDCT) là trực tiếp góp phần xây dựng phẩm chất đạo đức, nhân cách của người quân nhân cách mạng là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm 2013, công tác GDCT tư tưởng của LLVT Bến Tre luôn thực hiện có nề nếp, hoàn thành có chất lượng và chiều sâu, hiệu quả các nội dung, chương trình GDCT cho các đối tượng, góp phần quan trọng làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị - tư tưởng, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

Trên cơ sở nội dung, chương trình GDCT theo kế hoạch hàng năm đã được xác định, Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên đúng theo quy định, bảo đảm chất lượng tốt. Kết quả, LLVT tỉnh đã tổ chức GDCT các đối tượng đạt 100% nội dung, chương trình theo kế hoạch đề ra, lực lượng thường trực đạt 100%. Kết quả GDCT cho chiến sĩ mới đợt I-2013, quân số kiểm tra đạt 100%, qua kiểm tra 100% đạt khá, giỏi; lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên thực hiện đầy đủ nội dung, thời gian theo kế hoạch.

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ tập trung vào các nội dung: Những nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam; Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội; đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên kết hợp GDCT, giáo dục theo quy định vào các thời điểm tập trung huấn luyện theo từng đối tượng đảm bảo 100% nội dung chương trình. Thông qua các hoạt động đó làm chuyển biến cả về nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Để nâng cao chất lượng công tác GDCT trong LLVT tỉnh, điều quan trọng nhất là cần sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó cần phát huy tối đa vai trò người chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy và các cơ quan chính trị các cấp; tích cực đổi mới hình thức, phương pháp GDCT tại đơn vị, phát huy tính năng động, sáng tạo của người học, khắc phục tình trạng học chạy; kết hợp chặt chẽ công tác GDCT với công tác thi đua khen thưởng, công tác tuyên truyền, văn hóa - văn nghệ; giáo dục gắn với quản lý rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy đơn vị. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của cả người dạy và người học, trong đó khơi dậy tinh thần học tập, tu duỡng nâng cao phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tự học tập tự nghiên cứu của người học; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng ý thức tự giáo dục, tự rèn luyện, tu dưỡng, tự quản lý, tự giác phấn đấu tạo chuyển biến rõ rệt về đạo đức lối sống, về dân chủ, kỷ luật trong từng cơ quan, đơn vị; thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, sơ kết, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời mọi biểu hiện vi phạm quy chế GDCT của Tổng cục Chính trị, nhất là nhận thức đơn giản, thiếu quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; bệnh chạy theo “thành tích”, bớt xén nội dung, thời gian, bỏ sót đối tượng, đánh giá, báo cáo không đúng thực chất kết quả GDCT của đơn vị mình.

Đặng Thạch

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN