Ðảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện

27/01/2021 - 07:14

BDK - Quan điểm của Đảng ta thể hiện rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh (QP, AN) là mối quan hệ thống nhất, hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, tạo tiền đề, điều kiện cho nhau cùng phát triển. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: Cần tăng cường thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với QP, AN, đặc biệt là ở các vùng chiến lược, vùng kinh tế trọng điểm.

Tuyển tân binh lên đường nhập ngũ ở huyện Chợ Lách. Ảnh: H.Hiệp

Tuyển tân binh lên đường nhập ngũ ở huyện Chợ Lách. Ảnh: H.Hiệp

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp cùng với lực lượng vũ trang (LLVT) trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, thực hiện có hiệu quả nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về nhiệm vụ QP, AN. Lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng thể hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QP, AN. Năng lực lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng và chính quyền ngày một nâng cao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt chỉ tiêu. Quan tâm chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh, toàn diện. Nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật và chính sách hậu phương quân đội.

Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về nhiệm vụ QP, AN ở một số cơ quan, đơn vị và địa phương chưa cao. Một bộ phận cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về nhiệm vụ QP, AN, ý thức cảnh giác chưa cao, tình trạng lộ, lọt thông tin còn xảy ra. Công tác bồi dưỡng, giáo dục kiến thức QP, AN cho một số đối tượng còn hạn chế.

 Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP, AN; thực hiện nghiêm cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP, AN, bảo đảm tính thống nhất, thiết thực, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đấu tranh phòng chống chiến lược “diễn biến hòa bình”; các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm. Tăng cường hiệu lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc tổ chức triển khai, thực hiện các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với sự nghiệp QP, AN trong LLVT và cả hệ thống chính trị. Làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phối hợp tốt với các lực lượng trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QP, AN và nhiệm vụ phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp giữa các lực lượng. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu và hệ thống kế hoạch B các ngành, các cấp phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương.  Đấu tranh phòng chống các hoạt động vi phạm chủ quyền lãnh thổ, AN biên giới biển, bảo đảm AN chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường tốt nhất, thuận lợi nhất để triển khai thực hiện các dự án, chương trình phát triển về hướng Đông của tỉnh; xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận; lấy xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần và thế trận lòng dân làm nền tảng. Ưu tiên tuyến biên giới biển và các địa bàn trọng điểm về QP, AN, sẵn sàng các phương án tác chiến, kịp thời đối phó với mọi tình huống phức tạp có thể xảy ra.

Nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo sát, đúng tình hình; làm tốt công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự (ANTT); bảo đảm AN chính trị nội bộ, AN kinh tế, AN thông tin và AN truyền thông, AN mạng, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là các hoạt động tập hợp, lôi kéo lực lượng chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT: quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…; quản lý người nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, chú ý các địa bàn biên giới biển, không để các phần tử xấu lợi dụng móc nối, kích xúi làm phức tạp tình hình, gây mất ổn định về ANTT.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ AN Tổ quốc gắn với thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước phát động. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa nghiệp vụ, gắn với phòng ngừa xã hội; chủ động đấu tranh có hiệu quả, kiềm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao… nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm đạt từ 80% trở lên; giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt 90% trở lên; 100% các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều phải được khởi tố, điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

Công an tỉnh củng cố, sắp xếp biên chế lực lượng đủ mạnh theo hướng: “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, ưu tiên một số lực lượng trinh sát, điều tra, đặc nhiệm. Đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ AN quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện, diễn tập sát với từng đối tượng; tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, thực hiện nghiêm các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm; xây dựng lực lượng dự bị động viên có chất lượng cao; lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh rộng khắp, đạt 1,66% so với dân số, đảng viên đạt 25% trở lên, trong đó lực lượng tự vệ đạt 60% trở lên, bảo đảm chính trị; duy trì hiệu quả hoạt động của lực lượng tự vệ và ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức. Hàng năm, huấn luyện lực lượng quân sự thường trực đạt 100%, dự bị động viên đạt 98,5% trở lên so với chỉ tiêu được giao, dân quân tự vệ đạt 80% trở lên so với tổng lực lượng.

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố QP, AN của từng địa phương, gắn phát triển ngành, địa phương với tăng cường củng cố tiềm lực. Quan điểm của Đảng ta thể hiện rõ mối quan hệ giữa phát triển kinh tế - xã hội với QP, AN là mối quan hệ thống nhất, hữu cơ, gắn bó chặt chẽ, tạo tiền đề, điều kiện cho nhau cùng phát triển. Nghị quyết Đại hội XII của Đảng chỉ rõ: Cần tăng cường thực hiện kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với QP, AN, đặc biệt là ở các vùng chiến lược, vùng kinh tế trọng điểm. Quan tâm tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, vật chất, hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho hoạt động thường xuyên, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT, chăm lo thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các lực lượng, nhất là lực lượng làm nhiệm vụ ở cấp cơ sở.

Xây dựng Đảng bộ Quân sự, Công an, Biên phòng thật sự trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Tiên phong, gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nội bộ đoàn kết thống nhất; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.    

Hữu Hiệp (lược ghi)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN