“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

26/08/2013 - 08:06

Tháng 10-1949, Hồ Chủ tịch viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự Thật để nêu bật tính chất dân chủ XHCN của Nhà nước ta, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc, trách nhiệm vận động quần chúng, công tác bồi dưỡng cán bộ và phương pháp dân vận. Kết thúc bài báo, Người khẳng định "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công".

Hơn nửa thế kỷ qua, thực hiện tư tưởng, phong cách của Bác Hồ về công tác dân vận, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết một lòng thực hiện trọn vẹn sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc và tiến hành công cuộc đổi mới, chủ động hội nhập quốc tế, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện thể chế Nhà nước, chuyển đổi cơ chế kinh tế từ tập trung, bao cấp sang vận hành cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đã phát sinh những khó khăn chưa lường hết, nhất là các vấn đề về quyền lợi nhóm, lối sống thực dụng, bệnh chức quyền, bệnh cá nhân, sự suy thoái và biến chất của một bộ phận cán bộ Nhà nước, làm giảm lòng tin của nhân dân và hiệu lực, hiệu quả của bộ máy Nhà nước.

Giữa năm 2013 vừa qua, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 7 (khóa XI) đã ban hành Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Hiện nay, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tại địa phương đang đồng loạt triển khai Nghị quyết quan trọng này trong hệ thống chính trị. Một trong những nhiệm vụ cần thực hiện ngay tại địa phương nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25 thành chương trình hành động của các cấp, các ngành là tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân và Đảng, Nhà nước.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu giữ cương vị lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp càng cần nghiên cứu, thấm nhuần những lời chỉ dạy của Bác Hồ về lựa chọn, sử dụng cán bộ làm công tác dân vận, phương pháp thực hiện dân vận khéo. Trong bài báo “Chính phủ là công bộc của dân” viết sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công năm 1945, Người quan tâm đến tiêu chuẩn của người cán bộ trong bộ máy Nhà nước, chính quyền cơ sở: Phải chọn trong những người có công tâm, trung thành, sốt sắng với quyền lợi dân chúng, có năng lực làm việc, được đông đảo người dân tín nhiệm. Đồng thời, Người dặn dò và cảnh báo “Không thể nhờ tiền tài hay một thế lực gì khác mà chui  vào lọt các Ủy ban đó”. Tháng 10-1945, Hồ Chủ tịch viết tiếp bài báo “Sao cho được lòng dân”, trong đó chỉ dạy cán bộ phương châm dân vận khéo: Đối với tất cả mọi người trong các tầng lớp dân chúng, ta phải có một thái độ mềm dẻo khôn khéo, biết nhân nhượng, biết trọng nhân cách người ta.

Thực tế công tác dân vận tại địa phương thường xuyên được quan tâm, nhiều cách làm hay, mô hình tốt được triển khai và đúc kết nhiều kinh nghiệm quí báu để tiếp tục nhân rộng, lan tỏa. Điển hình như việc phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Hưng Nhượng (Giồng Trôm). Vận dụng Qui chế dân chủ cơ sở và khéo áp dụng những cơ chế quản lý trong đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, cán bộ địa phương thống nhất phổ biến chủ trương, chủ động đưa các vấn đề còn khó khăn để người dân cùng bàn. Nhờ vậy, nhiều kế hay, cách làm hiệu quả được người dân đề xuất giúp cán bộ xã mạnh dạn lên kế hoạch xin trên đầu tư từ 2,5 tỷ đồng lên gần 5 tỷ đồng thực hiện 12 công trình chợ và đường giao thông nông thôn. Những thông tin về tài chính, sơ đồ thiết kế và tiến độ thi công mỗi hạng mục đều công khai đến dân, thống nhất cách dân giám sát và cách giải quyết khi người dân phát hiện sai phạm, thi công ẩu, chất lượng không bảo đảm. Tiếng nói người dân được tôn trọng, người dân hiểu rõ việc chính quyền đang làm vì đời sống của dân, do đó dân tin cán bộ và sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân, gia đình để mở rộng lộ liên ấp, chung tay tôn nền lề đường, sửa lại hàng rào, vườn nhà cho phù hợp công trình mới làm.

Tại huyện Bình Đại, nội dung và cách tổ chức dân vận khéo được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, nhất là những vấn đề được người dân quan tâm, cụ thể là bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế gia đình để giảm nghèo, phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng cầu, đường nâng cấp giao thông nông thôn, xây nhà tặng gia đình chính sách… Chỉ trong 2 năm 2011, 2012, nhân dân địa phương đã đóng góp trên 25 tỷ đồng và gần 15 ngàn ngày công đầu tư xây dựng giao thông nông thôn, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới.

Cần phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, bên cạnh những bài học quí từ các mô hình hiệu quả trong công tác dân vận nêu trên, tại địa phương vẫn còn không ít những vấn đề cần chấn chỉnh, cần đổi mới trong nhận thức và cách làm về công tác dân vận. Đó là các vấn đề: có cán bộ, đảng viên chưa nêu gương “Nói đi đôi với làm”, còn hiện tượng cán bộ suy thoái lối sống, đạo đức. Có hay không hiện tượng khoán trắng công tác dân vận cho một bộ phận hoặc một vài cá nhân cán bộ? Năng lực tuyên truyền của cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế, xuất phát từ nguyên nhân nắm không chắc các luật, qui định, qui chế của Nhà nước, hoặc chưa thấu hiểu tâm lý đối tượng cần vận động. Việc cải cách hành chính thực hiện đã lâu nhưng cách thức giải quyết các thủ tục liên quan thiết yếu đến đời sống người dân, doanh nghiệp vẫn còn rườm rà, chồng chéo gây nên tâm trạng phải lo lắng, chạy vạy khi phải “tiếp xúc” cơ quan công quyền.

Hồ Chủ tịch đã khẳng định: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng”. Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nhấn mạnh cả 2 khâu “tăng cường” và “đổi mới”. Khi ý Đảng, lòng dân hòa hợp sẽ tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trên cương vị công tác của mình phải thực hiện và nêu gương để công tác dân vận đạt hiệu quả cao, với phương châm xuyên suốt: Đảng nói dân tin, chính quyền làm dân theo, Mặt trận, đoàn thể vận động dân đồng tình, hưởng ứng.

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN