“Lãnh đạo nội dung gì thì kiểm tra, giám sát nội dung đó”

29/04/2022 - 05:56

BDK - Quy định số 22-QĐ/TW ngày 8-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương khẳng định: “Kiểm tra, giám sát (KT, GS) là những chức năng lãnh đạo của Đảng. Tổ chức đảng (TCĐ) phải tiến hành công tác KT, GS. TCĐ và đảng viên phải thường xuyên tự KT”. Do đó, công tác KT có vị trí, vai trò rất quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chăm phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tri. Ảnh: Trần Diệp

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Văn Chanh phát biểu tại buổi làm việc với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Ba Tri. Ảnh: Trần Diệp

Từ nhận thức đúng vị trí, vai trò của công tác KT, GS, trong thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy, công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Nâng chất công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng; xây dựng chương trình KT, GS toàn khóa, hàng năm và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các cuộc KT, GS đối với TCĐ, đảng viên. Chỉ đạo, hướng dẫn UBKT các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng chương trình KT, GS có tính liên thông, tích hợp các nội dung trong một chuyên đề tạo sự tương tác đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Tỉnh ủy xây dựng Chương trình KT, GS toàn khóa sát với 18 văn bản thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết chuyên đề, văn bản chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có tích hợp nhiều nội dung vào một chuyên đề, tạo sự tương tác đồng bộ, hiệu quả.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, UBKT Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thành lập 9 đoàn KT đối với 34 TCĐ và 34 đảng viên; 8 đoàn  GS đối với 28 TCĐ và 28 đảng viên (Năm 2021 thành lập 4 đoàn KT đối với 17 TCĐ và 17 đảng viên; 4 đoàn GS 11 TCĐ và 11 đảng viên. Năm 2022 thành lập 5 đoàn KT với 17 TCĐ và 17 đảng viên; 4 đoàn GS đối với 17 TCĐ và 17 đảng viên). Nội dung KT, GS việc thực hiện nghị quyết xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; phát triển tỉnh về hướng Đông, chuyển đổi số, xây dựng con người Bến Tre, phát triển đô thị…; Chỉ thị về tăng cường công tác phối hợp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả KT, GS, thi hành kỷ luật của Đảng; phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới”; Chương trình xây dựng nông thôn mới; Đề án phát triển du lịch; huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội… Ngoài ra, GS thường xuyên đối với 7 TCĐ và 7 đảng viên, KT chấp hành đối với 6 đồng chí Tỉnh ủy viên về thực hiện quy chế làm việc, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, quản lý tài chính, tài sản cơ quan…; trách nhiệm nêu gương và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí trong Tỉnh ủy.

Kết quả KT, GS bước đầu cho thấy các TCĐ và đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, nhiệm vụ chính trị được giao; phương pháp, cách làm sáng tạo, linh hoạt phù hợp với bối cảnh, điều kiện phòng chống dịch Covid-19; thực hiện nhiệm vụ KT, GS của các cấp ủy, cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, UBKT các cấp khá toàn diện; thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ luật. Từ đó, đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật có chiều hướng giảm so với cùng kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kiên quyết xử lý vi phạm

Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng thời gian tới, các cấp ủy, TCĐ, cán bộ, đảng viên cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục quán triệt đầy đủ để nâng cao nhận thức và hành động đối với các chỉ thị, quyết định, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy liên quan đến công tác KT, GS của Đảng đến các TCĐ và toàn thể cán bộ, đảng viên. Tập trung triển khai chương trình KT, GS năm 2022 ngay từ đầu năm đảm bảo quy trình nâng cao chất lượng, hiệu quả. KT chấp hành các đồng chí Tỉnh ủy theo quy chế làm việc để nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm 5% đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; kiên quyết không để vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường KT, GS chuyên đề đối với TCĐ, đảng viên trong việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình và cấp trên. Coi trọng KT, GS thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 272-QĐ/TU ngày 22-10-2021 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TU, Chương trình số 13-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác phối hợp và thực hiện đồng bộ các giải pháp kéo giảm đảng viên vi phạm kỷ luật. Kiên quyết xử lý kỷ luật TCĐ, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý để cảnh tỉnh, răn đe, giáo dục, thuyết phục, phòng ngừa vi phạm.

UBKT các cấp thực hiện toàn diện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định; chú trọng KT, GS công tác cán bộ, việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở những nơi, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, qua phản ánh của báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng… để kịp thời kết luận xử lý đúng quy định.

Tăng cường đi cơ sở để chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, củng cố tổ chức cơ sở đảng chậm chuyển biến, yếu kém, có biểu hiện sa sút, nội bộ có dấu hiệu mất đoàn kết, không hoàn thành hoặc hoàn thành nhiệm vụ không cao để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục lãnh đạo tuyên truyền công tác KT, GS, kỷ luật của Đảng; công khai các kết luận KT, GS để cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, GS. Kịp thời phát hiện mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả qua công tác KT, GS.

Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ UBKT các cấp, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định và rèn luyện, thử thách trong thực tiễn đủ sức thực hiện nhiệm vụ được giao trong tình hình hiện nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác KT, GS của Đảng. Theo Người, lãnh đạo tất yếu phải có KT và chỉ rõ “Làm mà không KT thì không biết kết quả ra sao, không hiểu sai lệch thế nào để kịp thời sửa chữa và nếu tổ chức việc KT cho chu đáo thì cũng như ngọn đèn pha, bao nhiêu tình hình, bao nhiêu ưu điểm và khuyết điểm, bao nhiêu cán bộ chúng ta đều thấy rõ”. Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định: “Chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi… khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi KT. Nếu ba điều ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích. Có thể nói rằng: Chín phần mười khuyết điểm trong công việc của chúng ta đều là vì thiếu sự KT”.

Hồ Tính Kiệp

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN