“Tự soi, tự sửa” để thúc đẩy tinh thần làm việc

08/07/2022 - 05:52

BDK - Trên cơ sở xác định công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, thời gian qua, Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam đã nỗ lực triển khai thực hiện nhiều giải pháp, nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh (TSVM) bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Từng bước củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên (ĐV). Xung quanh nội dung này, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường cho biết:

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường trao giấy khen cho các tập thể được khen thưởng thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.  Ảnh: Thạch Thảo

Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Nam Hà Quốc Cường trao giấy khen cho các tập thể được khen thưởng thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII.  Ảnh: Thạch Thảo

- Đảng bộ huyện có 58 tổ chức cơ sở đảng; 263 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với hơn 6.200 ĐV. Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền tập trung triển khai, quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của Đảng các cấp, pháp luật của Nhà nước (Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW, Quy định số 242-QĐ/TW…). Ngay từ đầu năm 2022, Huyện ủy phân công giao việc, xác định đầu việc cho từng thời điểm; kịp thời cụ thể hóa, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng các cấp. Đặc biệt, huyện triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, ĐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Quan tâm biểu dương, khen thưởng gương điển hình trong học tập và làm theo Bác (sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, cấp huyện khen thưởng 16 tập thể, 16 cá nhân; cấp cơ sở khen thưởng 13 tập thể, 46 cá nhân, biểu dương 18 tập thể, 28 cá nhân). Tổ chức thành công cuộc thi tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua hình thức xây dựng video clip.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đúng quy trình, thời gian, tổ chức tọa đàm chủ đề chủ động phòng ngừa vi phạm và kéo giảm ĐV bị kỷ luật. Kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, với chủ đề “tự soi, tự sửa”. Trong năm 2021, huyện đã lãnh đạo xây dựng 14 chi bộ đạt TSVM toàn diện (6 tháng đầu năm 2022 công nhận thêm 22 chi bộ). Công tác phát triển ĐV năm 2021 đạt 102%. MTTQ, các đoàn thể từng bước đổi mới, đảm bảo hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Công tác vận động quần chúng được quan tâm thực hiện tốt. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập trung dân chủ, các quy định, quy chế làm việc. Hoạt động của HĐND, UBND từ huyện đến cơ sở từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Với những nỗ lực đó, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện được nâng lên ở các cấp ủy, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, đơn vị.

* Vấn đề “tự soi, tự sửa” cần được hiểu trong phạm vi nào?

- Theo tôi, vấn đề “tự soi, tự sửa” trước tiên là đối với trách nhiệm của cán bộ, ĐV trong thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, tinh thần làm việc của nhiều ĐV gần như nằm trong vùng “an toàn”, dẫn đến thiếu tinh thần sáng tạo. Do đó, việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ soi vào tinh thần làm việc của ĐV, để ĐV có sự quyết tâm lớn hơn.

Thêm nữa, việc “tự soi” cũng căn cứ vào các đăng ký, cam kết của ĐV ngay từ đầu năm và các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho từng ĐV (từ huyện đến cơ sở). Mọi người phải soi rọi lại trong thời gian qua mình đã làm được gì, làm thực chất hay chưa, có làm hết trách nhiệm chưa, để những việc mình đã cam kết, đã đăng ký đạt hiệu quả nhất định. Tránh việc ĐV đăng ký gì cũng không nhớ, không thực hiện, mà chỉ thực hiện theo từng sự vụ, sự việc.

Kế đến, cần sự đồng thuận, đồng lòng cao của từng ĐV trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vì hiện nay, huyện đang đặt nhiều chỉ tiêu lớn để đảm bảo đạt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Bên cạnh đó, 2 năm qua dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tiến độ nhiều chỉ tiêu lớn. Do đó, tinh thần trách nhiệm của từng ĐV trong thời điểm này phải được tập trung cao nhất, với quyết tâm chính trị lớn nhất mới có thể đạt được mục tiêu.

Hiện nay, huyện Mỏ Cày Nam đang áp dụng và triển khai quyết liệt mô hình Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, không có ĐV vi phạm đến mức xử lý kỷ luật. Đây cũng là một trong những hoạt động của “tự soi, tự sửa” mà huyện sẽ phát huy trong thời gian tới.

* Kết quả bước đầu triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW tại huyện Mỏ Cày Nam, thưa đồng chí?

- Qua triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, có thể thấy rõ nhận thức về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của các cấp ủy, chính quyền được nâng cao hơn, phát huy sức chiến đấu của tổ chức đảng; tập trung lãnh đạo xây dựng chi bộ TSVM toàn diện, phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thực hiện phong trào thi đua “Đồng khởi mới” trong xây dựng xã nông thôn mới theo tiến độ (đang chuẩn bị lễ công nhận thêm 4 xã nông thôn mới và 1 xã nông thôn mới nâng cao trong tháng 7-2022).

Hy vọng rằng trong thời gian tới, các cấp ủy tiếp tục quan tâm lãnh đạo thực hiện thường xuyên hơn nữa, tập trung vào những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, nhất là về quy mô xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với ĐV và các cấp ủy , tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bộ, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị; ở các cơ quan thực thi pháp luật, kể cả các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực để Đảng bộ huyện Mỏ Cày Nam đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra, phấn đấu đưa huyện Mỏ cày Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2024.

* Xin cảm ơn Bí thư Huyện ủy Hà Quốc Cường!

Thạch Thảo (thực hiện)

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN