1.940 cán bộ chủ chốt được quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW

20/01/2017 - 07:42

Đến nay, 9/9 huyện, thành phố và 2/5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp) đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cho 1.940 cán bộ chủ chốt. 

Có 4 đơn vị đã hoàn thành việc quán triệt cho 14.053 cán bộ, đảng viên được triệu tập. Theo đó, Châu Thành 4.523/4.526, đạt 99,93%; Thạnh Phú 4.409//4.467, đạt 98,7%; Ba Tri 4.019/4.105, đạt 97,9% và Đảng ủy Công an 1.102/1.311, đạt 84,05%. Các đơn vị còn lại đang tổ chức triển khai, dự kiến hoàn thành trong tháng 1-2017.

Đối với Nghị quyết số 05, số 06-NQ/TW, Kết luận số 09-KL/TW của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt cho cán bộ chủ chốt, các đơn vị còn lại đang triển khai trong cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, do thời điểm cận Tết Nguyên đán 2017 nên nhiều đơn vị, địa phương sẽ hoàn thành trong tháng 2-2017.

* Từ ngày 6-1-2017 đến 18-1-2017, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đã triển khai học tập Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến cán bộ chủ chốt tại các huyện, thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Công an tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đã triển khai các nội dung: tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng; nội dung công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng về tổ chức; xây dựng Đảng về đạo đức; về các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, nguyên tắc đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu, sau học tập chuyên đề này và đối chiếu những nội dung cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt trước đó, cấp ủy chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá kết quả làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN